KAMUSAL ALANDA KADINLIK HALLERİNİN TEMSİLİ / REPRESENTATION OF WOMANHOOD AFFAIRS IN THE PUBLEC SPHERE

Esra Sağlık
1.948 547

Öz


ÖZET
1960’larla beraber, sanattaki erkek egemen tavrın kırılmasına katkıda bulunan eylemler, kadınların kamusal alana çıkışında etkili olmuştur. Kamusal alanda kadınların kendilerini ifade etmeleri, kimlik meselesi üzerine düşünmeleri, feminist başkaldırı gibi eğilimlere olan yönelimleriyle birlikte gerçekleştirdikleri performanslar doğrultusun da kendilerini göstermeyi başarmışlardır. Modernist geleneği sorgulayan bu hareketin sanatçıları için, performansların yanında, kendi oluşturdukları ve kamuya ulaştırdıkları basılı metinler, dinleti ve gösteriler de birer araç olmuştur. Bu tür oluşumlar ilerde kadın sanatçıların kendilerini ifade etmelerine zemin hazırlayacaktır. O zamana kadar kadının alanı ‘ev’ ile sınırlı kalmış, kamusal zemin erkeğin alanı olarak varolmuştur. Dolayısı ile kadının kamusal alanda temsili ile bahsedeceğimiz örnekler, yaşamsal pratiğin sanatsal alana nasıl dönüştüğünü gösterecektir. “Annelik” ve “kadın” olma hallerini sanatlarına yansıtan bu sanatçıların, kamusal alanda konumlanan çalışmalarında bu ‘kimlik’lerin izlerine rastlamak mümkündür.
REPRESENTATION OF WOMANHOOD AFFAIRS IN THE PUBLEC SPHERE
Abstract
The actions that help break the male-dominated manner in art have influenced women’s stepping out in public area since 1960. Women’s expression of themselves started to be seen through their thinking about the identity problem and their performances based on tendencies like feminist riot. For the artists of this movement who had been questioning the modernist tradition, not only their performances but also the printed texts that they had created, published and transmitted to the public, concerts and shows became an instrument These kind of formations prepare the ground for women artists to express themselves in the future Until then, woman’s scope had been limited to the home, whilst the public sphere has always existed as man's. Thus, in the practice of life and art, there is a clear connection between the representation of women in the public sphere and the examples we will mention. The works that are positioned in public area of these artists who reflect their “motherhood” and “womanhood” to their arts also show the traces of these identities.
Anahtar Kelimeler: Cinsiyet, kimlik, kadın, sanat, kamusal alan
Key words: Gender, identity, woman, art, public sphere


Anahtar kelimeler


Cinsiyet, kimlik, kadın, sanat, kamusal alan

Tam metin:

PDF

Referanslar


ANTMEN, Ahu. 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar, İstanbul, 2008, Sel Yayıncılık.

ANTMEN, Ahu. Sanat/ Cinsiyet, İstanbul, 2008, İletişim Yayınları.

BERNADAC, Marie - Laure. Louis Bourgeois, Paris, 2008, Edition du Centre Pompidou.

BOURRIAUD, Nicolas. İlişkisel Estetik (Çev. Saadet Özen), İstanbul, 2005, Bağlam Yayınları.

CHODOROW, Nancy J. Duyguların Gücü ( Çev. Jale Özata Dirlikyapan), İstanbul, 2007, Metis Yayınları.

O’DOHERTY, Brian. Beyaz Küpün İçinde (Çev. Ahu Antmen), İstanbul, 2010, Sel Yayıncılık.

HULTEN, Pontus. Niki de Saint Phalle, Stuttgart, 1992, Verlag Gerd Hatje.

KRAUSS, Rosalind. Mekâna Yayılan Heykel (Tuncay Birkan), İstanbul, 2002, Sanat Dünyamız, sayı 82.

MESCHEDE, Friedrich. Ayşe Erkmen, Uçucu / Şimdi, İstanbul, 2008, Yapı Kredi Yayınları.

ÖZPINAR, Ceren. Yazı Olarak Sanat Yapıtı, İstanbul, 2009, Sanat Dünyamız Sayı:110.

TAN, Pelin –BOYNİK, Sezgin. Olasılıklar, Duruşlar, Müzakere- Güncel Sanatta Kamusal Alan Tartışmaları, İstanbul, 2007, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

YILMAZ, MEHMET. Modernizmden Postmodernizme Sanat, Ankara, 2005, Ütopya Yayınları. http://www.iksv.org/tr/hakkimizda/kultur_politikalari#4 , Kültür Politikaları Geliştirme

Projesi Raporu, “İstanbul’da Kamusal Alanda Sanat Uygulamaları için Öneriler”, İstanbul, Temmuz 2011. http://v3.arkitera.com/eventfile.php?action=displayEventFile&ID=85&year=&aID=1878 http://kamusalsanatlaboratuvari.blogspot.com/2012/02/kamusal-sanat-laboratuvarnn-kent http://www.radikal.com.tr/radikal.aspx?atype=haberyazdir&articleid=1079835
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.