DİSİPLİNLER ARASI SANATSAL İFADE: RESSAM SERAMİKÇİLER-SERAMİKÇİ RESSAMLAR / INTERDISCIPLINARY ARTISTIC EXPRESSION: PAINTER CERAMISTS AND CERAMIST PAINTERS

Evren Karayel Gökkaya
2.201 926

Öz


ÖZET
20. Yüzyılda hızla gelişen modernizm ile birlikte sanatın bütün kuralları değişmiş, modern çağın sanatçıları malzeme odaklı kısır döngüden sıyrılıp, özgün, yaratıcı, güçlü ve zengin bir ifade gücüne doğru yol alarak yeni açılımlar yapmışlardır. Bu şartlar altında daha hür ve yenilikçi olan ressamların, sanatsal ifadelerini ortaya koymalarında, disiplinler arası bir yaklaşım söz konusu olmaya başlamıştır. Kendine özgü üretme teknikleri, yüzeysel ve üç boyutlu kullanım olanakları, insan doğasına yakın olan, bir anlamda yaşayan bir malzeme olması ile seramik, modern sanata öncelikli malzeme olarak girmiştir. Plastikliği, son sözü fırının söylemesi ve bu bekleyiş esnasında her seferinde yaşanan heyecanlar bu malzemeyi çekici kılan diğer özellikleridir. Disiplinler arası sanat anlayışı, ülkemizde de pek çok sanatçı tarafından benimsenmiş ve Türk sanatı, sınırlarını aşan çeşitlilikte sanat yapıtları ortaya koyabilmiştir.
INTERDISCIPLINARY ARTISTIC EXPRESSION: PAINTER CERAMISTS AND CERAMIST PAINTERS
Abstract
In the 20th century, as industrialization was accelerated by scientific knowledge, all the rules of art changed, and modern artists abandoned the vicious circle of limiting themselves to their own fields. Instead, they started to make use of new techniques and materials, which resulted in more original, creative, strong and rich sense of self-expression and artists expanded their horizons. Under these circumstances, artists became more free and innovative in terms of expressing themselves, from which an interdisciplinary approach emerged. Thanks to its flexibility in allowing artists to make use of unique production techniques, producing either superficial or three dimensional artwork, and due to its proximity to human nature and the aspect of being a ‘living’ art which encapsules a continuum within themselves, ceramic became the most popular material in modern arts. Its plasticity, and the fact that the outcome depends on the process of firing the artwork in kilns, added with the excitement which arises from waiting for the final product makes this material even more attractive and special. Interdisciplinary art approach has been adopted by several artists in our country and Turkish art has been enriched with different varieties of artwork which exceeded the limitations of materials.
Anahtar Kelimeler: Resim, Seramik, Disiplinler arası sanat
Key words: Painting, Ceramics, Interdisciplinary Art


Anahtar kelimeler


Resim, Seramik, Disiplinler arası sanat

Tam metin:

PDF

Referanslar


ADALAN, İlgi; “Heykel ve Seramik”, Galeri Rehber ve Güzel Sanatlar Dergisi, 1989, S.2, s. 90

ÇALIKOĞLU, Levent; “Cihat Burak Retrospektifi”, İstanbul Modern Sanat Müzesi, 13 Aralık 2007, 23 Mart 2008, İstanbul, s.13

ÇALIKOĞLU, Levent; Bilgehan Uzuner Sergi Kataloğu, 2000

ÇİL, Sakine; “20. Yüzyıl Seramik Sanatında Resim ve Kişisel Uygulama”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Seramik Anasanat Dalı, Danışman; Prof. Dr. Güngör Güner, 1995

ERGÜVEN, Mehmet, “Devrim Erbil”, Bilim Sanat Galerisi, 2000, s.84

GÜL, Yasemin; “Türk Seramik Sanatında Ressam Uygulamaları”, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Seramik ve Cam Tasarımı Ana Sanat Dalı Seramik Tasarımı Programı Yayımlanmamış Yüksel Lisans Tezi, Danışman, Gül Özturanlı, 2009, İstanbul, s.60 61

KARA, Devabil; “Sanat Eğitiminde Disiplinler Arası Sanat”, Yapı Mimarlık ve Kültür Sanat, 260, Temmuz 2003, s. 108-109

TÜKEL, Işın; “Dışa Vurumcu Resim Akımı; İçinde Önemli Bir Grup”, Sanat Dünyamız Dergisi, No. 47, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1992, s. 50-51

ÖZEL, Veysel; “Plastik Sanatlarda Disiplinlerarası Etkileşimler ve Seramik Sanatına Yansıması”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Seramik Anasanat Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Danışman, Yrd. Doç. Kemal Uludağ, 2007,s.131

ÖZSEZGİN, Kaya; Burhan Uygur, Yapı Kredi Yayınları-1362, Günümüz Türk Ressamları 2, 1. Baskı, İstanbul, Ağustos, 2000, İstanbul

SÖNMEZ, Nazan; “Seramik Sanatında Resimsel Etkiler”, Seramik Sanatı ve Sorunları, 2. Uluslararası Avanos Seramik Sempozyumu, 2001, s.54

TANSUĞ, Sezer; Burhan Uygur, Yapı Kredi Yayınları-1362, Günümüz Türk Ressamları 2, 1. Baskı, İstanbul, Ağustos, 2000İstanbul, s. 40 http://www.mimdap.org/?p=69068 YÜKSEL, Heval Zeliha; “Prof. Bilgehan Uzuner ile Söyleşi”, Seramik Türkiye Dergisi, Temmuz-Eylül 2011, S.37, s.84-93 (11.12.2013)

ZEYTİNOĞLU, Emre; “Sadi Diren ve Bir ‘Başlangıç’ Sergisi”, Seramik Dünyası, Sayı 12, Haziran 2005, s. 20-21

ZEYTİNOĞLU, Emre; Sadi Diren Retrospektif 1957-2008 Retrospektif, Türkiye İş Bankası Yayınları, 1. Baskı, Nisan 2009, İstanbul http://www.tcmb.gov.tr/sanalmuze/tr/sanat-koleksiyonu/s/145/ABIDIN+DINO (2013)
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.