SOSYO-KÜLTÜREL YÖNÜYLE ÇİZGİ FİLM MÜZİĞİ / SOCIO-CULTURAL ASPECTS OF THE CARTOON MUSIC

A. Metin Karkın, Ünal İmik
2.279 820

Öz


ÖZET
Bu araştırma, ‘Çizgi film müziklerinin yapısal olarak incelenmesi ve bu doğrultuda elde edilecek
verilerin ‘sosyo-kültürel’ bakımdan çok yönlü olarak değerlendirilmesi’ amacıyla hazırlanmıştır. Araştırmanın
ilk aşamasında, literatür taraması yapılarak, çizgi film ve çizgi film müziği alanındaki mevcut kaynaklar
incelenmiştir. Araştırmanın ikinci aşamasında, örneklem grubunu oluşturan çizgi filmlerin objektif bir
değerlendirmeye tabi tutulması amacıyla “derecelendirilme ölçeğine” ihtiyaç duyulmuştur. Çizgi film
müziklerinin “30” farklı soru ile değerlendirildiği bu ölçek, alan uzmanlarının görüşleri doğrultusunda
hazırlanmıştır. Yapılan araştırmada: Çizgi film müziklerinin işitsel anlamda önemli bir yardımcı ifade formu
olduğu, çizgi filme farklı anlamlar ve ifadeler katabildiği, hedef alınan yaş ve cinsiyet kitlesine göre yapısal
farklılıklar gösterdiği, psikoloji yasalarının ve geçmişten gelen kültürel öğelerin bir devamı olarak
bestelenmekte ya da seçilmekte olduğu gibi sonuçlara ulaşılmıştır.

SOCIO-CULTURAL ASPECTS OF THE CARTOON MUSIC
Abstract
This study intended to analyze the cartoon musics structurally and asses the data to be obtained in it
from socio-cultural aspects. In the first step of the study, literature review has been done and the existing
resources on cartoons and cartoon musics have been examined. In the second step, a “grading scale” has
been needed so as to make an objective assessment of the cartoons in the sample group. With 30 different
questions to assess the cartoon musics, this scale has been prepared with reference to the views of experts in
the field. It has been concluded in the study that cartoon musics are important forms of auxiliary expression in
the auditory sense; that they can contribute significant meanings and interpretations to cartoons; that they
differ, depending on the age and gender group targeted at; and that they are composed or chosen according to
the psychology laws and the cultural elements dating back to past.

Anahtar Kelimeler: Çizgi Film Müziği, Müzik, Sosyo Kültürel Durum.
Key words: Cartoon Music, Music, Socio-cultural State.


Anahtar kelimeler


Çizgi Film Müziği, Müzik, Sosyo Kültürel Durum.

Tam metin:

PDF

Referanslar


 CARDLE, M., BARTHE, l., BROOKS, S., and ROBINSON (2002) “Music-Driven Motion Editing: Local Motion Transformation Guided By Music Analysis”. In proceedings of eurographics uk, leicester, uk, june.

 ÇELENK, Sevilay (2000), “Müzik ve Televizyon Üzerine Düşünceler”, Gazi Üniversitesi İletişim fakültesi Akademik Dergisi, Sayı 5, Ankara: Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Basımevi

 EMİROĞLU, Kudret; AYDIN, Suavi (2003) “Antropoloji Sözlüğü”, Ankara: Bilim Sanat Yayınları.

 GÜNAY, Edip (2006), “Müzik Sosyolojisi” İstanbul: Bağlam yayıncılık.  KONURALP, Sadi (2004), “Film Müziği Tarihçe ve Yazılar”, İstanbul: Oğlak Bilimsel Kitaplar.

 PRENDERGAS, Roy (1997), “Film Music” ( A Critical Study of Music İn Film), İngiltere: Nortan & Company.

 ŞİRİN, Betül (1998), “1950-1970 Arası Türkiye’de Sinema Müzik İlişkisi”, Yayımlanmammış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul teknik Üniversitesi Sos. Bil. Enstitüsü, İstanbul.

 WITTGENSTEIN, Ludwige (2004), “Estetik, Ruhbilim, Dinsel İnanç Üstüne Dersler, Söyleşiler”, Çev: Abdulbaki Güçlü, Ankara: 2004.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.