İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ’NİN MÜZELERİ-1: ÖZEL TURGUT ÖZAL MÜZESİ / A PLACE BELONGING TO CONCRETE EVIDENCE OF TURGUT ÖZAL AND HIS ERA: İNÖNÜ UNIVERSITY PRIVATE TURGUT ÖZAL MUSEUM

Yüksel Göğebakan
2.106 676

Öz


ÖZETGeçmiş dönemlere ait kültürel değer özelliği taşıyan eserlerin korunmasını niteleyen “koruma” ile “uygarlık” kavramları birbirlerini bütünleyen bir yapıya sahiptirler. Bunun nedeni ise uygarlığın en önemli göstergelerinden birisinin tarihsel ve kültürel değer taşıyan somut unsurların korunması olarak değerlendirilmesidir. Burada bahsedilen somut tarihsel ve kültürel unsur, tek bir dönemi ifade etmenin dışında, Neolitik döneme ait bir vazodan otuz yıl önce yaşamış bir devlet adamına ait bir kaleme kadar her şeyi içerisinde barındırmaktadır. Bütün insanlık için değer taşıyan bu eserlerin korunduğu, arşivlendiği ve halkın ziyaret etmesi için sergilendiği mekanlar ise müzelerdir. Müzeler, geçmişe tanıklık eden eserleri içerisinde barındırarak, bir taraftan geçmişteki yaşanmışlık hakkında bilgi veren diğer taraftan da geleceği aydınlatan kurumlardır. Bu kurumların oluşturulmasında birçok özel ve kamu sektörü etken olmaktadır. Son yıllarda yaygın olan müze türlerinden bir tanesi de Üniversitelerin kurmuş oldukları “Üniversite Müzeleri”dir. Üniversitelerin eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanında toplumun kültürel yapısının gelişmesine katkı sağlayan kurumlar olduğu düşünüldüğünde, müze kurmaları da zorunluluk arz etmektedir. Malatya İnönü Üniversitesi de bu amaçla bünyesinde iki tane önemli müzeyi barındırırken, ülkemizde içerisinde iki müzeyi bir arada bulunduran ender üniversitelerden birisi olma ayrıcalığını taşımaktadır. Üniversite bünyesinde bulunan bu müzelerden birisi T.C. Devletinin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü için kurulmuş olan “Özel İsmet İnönü Müzesi” diğeri ise T.C. Devletinin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal için oluşturulan “Özel Turgut ÖZAL Müzesi”dir. Yapılan bu çalışma, genel olarak müzeler hakkında bilgilendirmenin yanında Türk siyasi tarihinde oldukça önemli bir yere sahip olan 8. Cumhurbaşkanı Turgut ÖZAL adına kurulan “Özel Turgut Özal Müzesi”nin kuruluşu, teşhir biçimi ve içerisindeki eserler hakkında bilgileri içermektedir.
ABSTRACTDefining the preservation of past works of cultural value quality, “preservation” and “civilization” are two integrated concepts. The reason is that one of the most significant indicators of civilization is the preservation of concrete elements with historical and cultural value. The concrete historical and cultural element being referred here involves not only a singular age but also everything including a pen of a statesman who had lived thirty years before a vase dating from Neolithic age. Museums are the places where all these important works are kept, archived and exhibited for public visits. They are the places that both provide information about past experiences and enlighten the future. Many a private and state rectors are influential on the establishment of these organizations. One of the widespread types of museums in recent years is “University Museum” founded by universities. Considering that universities are organizations not only providing training and education but also contributing to the cultural development of the society, their founding museum has become a necessity. Malatya İnönü University enjoys the priveledge of being one of the few universities having two museums. One of these two museums within the university is “Private İsmet İnönü Museum” founded for İsmet İnönü, the 2nd president of Turkish Republic and “Private Turgut ÖZAL Museum” founded for Turgut ÖZAL, the 8th president of Turkish Republic. This study includes a general introduction to museums and information about foundation, exhibition style and works of Turgut ÖZAL Museum, founded for the 8th President Turgut ÖZAL who has a highly significant place in Turkish political life.
Anahtar Sözcükler: Müze, İnönü Üniversitesi, Turgut ÖZALKeywords: Museum, İnönü University, Turgut ÖZAL

Anahtar kelimeler


Müze, İnönü Üniversitesi, Turgut ÖZAL

Tam metin:

PDF

Referanslar


Adıgüzel, H. Ömer (2000). Müze Pedagojisini Türkiye’deki Yansımaları ve Müzelerdeki Yaratıcı Drama Uygulamaları, Müzecilikte Yeni Yaklaşımlar Küreselleşme ve Yerelleşme, İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı. Artun, Ali (2006a). Sanat Müzeleri I Müze ve Modernlik, İstanbul: İletişim Yayınları. Artun, Ali (2006b). Sanat Müzeleri II Müze ve Eleştirel Düşünce, İstanbul: İletişim Yayınları. Atagök, Tomur (1999). Çağdaş Müzeciliğin Anlamı; Müze ve İlişkileri, Yeniden Müzeciliği Düşünmek, İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Yayınları. Bergeron, Yves (2000). Bir Devlet Müzesinde Tarihi Yorumlamak: (Uygarlık MüzesiQuebec Örneği, Müzecilikte Yeni Yaklaşımlar Küreselleşme ve Yerelleşme, İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı. Buyurgan, Serap ve Mercin, Levent (2005). Görsel Sanatlar Eğitiminde Müze Eğitimi ve Uygulamaları, Ed: Vedat ÖZSOY, Ankara: Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği Yayınları. Douglas A. Allan, (1963). Müzenin Rolü, Müzelerin Teşkilatlanması Pratik Öğütler, Anakara: Türk Tarih Kurumu Basımevi. Erbay, Fethiye (1999). Uluslararası Düzeyde Devlet Otoriterinin Müzelerdeki Etkisi, İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Yayınları. Fleming, David (2001). Kentler, Müzeler ve Toplum, Kent, Toplum, Müze Deneyimler-Katkılar, İstanbul: Tarih Vakfı. Gerçek, Ferruh, (1999). Türk Müzeciliği, Ankara: Kültür Bakanlığı. Greenhill, Eilean Hooper (1999). Müze ve Galeri Eğitimi, Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları. Hebditch, Max (2001). Londra Müzesi, Kent, Toplum, Müze Deneyimler-Katkılar, İstanbul: Tarih Vakfı. Knowles, Loraine (2001). Müze Gündeminde Toplumsal Tarih Kavramını Geliştirmek, Kent, Toplum, Müze Deneyimler-Katkılar, İstanbul: Tarih Vakfı. Madran, Burçak (1999) Müze Türleri, Yeniden Müzeciliği Düşünmek, İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Yayınları.

Merriman, Nick (2000). Müzeler Koleksiyonlar İçin Mi, İnsanlar İçin Mi? İngiltere’de Müzelere Ulaşmada Artan Olanaklar Üzerine Son Gelişmeler, Müzecilikte Yeni Yaklaşımlar Küreselleşme ve Yerelleşme, İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı. Nalçakan, Meral ve Kandemir, Özge (Çağdaş Müzecilik Yaklaşımları ve Tarihi Sit Alanları: Pearl Harbor-USS Arizona, 74. Müzecilik Seminerleri, İstanbul: Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı. 20-22 Ekim 2005. Pomian, Krzysztof (2000). Çağdaş Tarih Yazımı ve Çağdaş Müzeler, Müzecilikte Yeni Yaklaşımlar Küreselleşme ve Yerelleşme, İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı. Sezgin, Mete ve Karaman, Abdullah (2009). Müze Yönetimi ve Pazarlama, Konya: Çizgi Kitabevi. Şapolyo. E.B. (1936). Müzeler Tarihi, Burhaneddin Matbaası. Wendy M.K. Shaw (2004). Osmanlı Müzeciliği, İstanbul: İletişim Yayınları. http://tr.wikipedia.org/wiki/Turgut_%C3%96zal
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.