TASARIMCI OYUN İLİŞKİSİ VE BİR MODEL OYUN / RELATIONSHIP GAME DESIGNER AND A MODEL GAME

Süreyya Temel
1.358 889

Öz


ÖZETSahne tasarımcısı, tiyatroyu oluşturan alt birimlerin estetize edilmeye başlandığından bu yana, hâkim olduğu alanlar ve ortak çalışması gereken alanları belirlemeye çalışmıştır. Bu doğrultuda bir oyun, metin veya herhangi bir kavramı üç boyutlu hale getirirken hareket noktaları tespit edilmeli, kiminle hangi kontrasta hareket etmesi gerektiği vurgulanmalıdır. Bir konunun nasıl ele alındığı hareket noktaları, projeyi sonuçlandıracak tasarım süreci ve metotları makalede vurgulanmıştır.Çalışma da, bir model oyun ele alınıp iki farklı bakış açısıyla değerlendirilmeye çalışılmıştır. Geleneksel yöntemlerle çağdaş sahneleme yöntemi karşılaştırılmıştır.
ABSTRACTStage designer has attempted to establish the fields of which he has comprehensive knowledge and those which should be studied jointly since the subunits making up the theatre were estheticized. In this direction, starting points should be determined while making a play, text or any concept into three dimensioned and emphasis should be placed on with whom and at what contrast it is to act. The study gave emphasis to the starting points with which a subject is treated, and methods and design process to finish the project. A model play was dealt with in the study and was tried to be assessed with two different points of view. Traditional methods were compared with contemporary staging method.
Anahtar Sözcükler: Sahne Tasarımı, oyun, metefor, tiyatroKeywords: Stage Design, game, metefor, theater

Anahtar kelimeler


Sahne Tasarımı, oyun, metefor, tiyatro

Tam metin:

PDF

Referanslar


Brecht Bertolt, Schriften Zur Theater 1, Suhrkamp, 1967; Theater İm 20, Jahrhundert, Çev, Yalçın Baykul

Dablet Denis, Dekor Sözcüğü Zaman Aşımına Uğramıştır, Çev, Rezan Pesen, Türk Dili Dergisi- Tiyatro Özel Sayısı, Ankara 1966

Fakiye Özsoysal Çavuş Mimesis, Tiyatro Çeviri- Araştırma Dergisi, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, Sayı 8 Jones Robert Edmond, The Dramatic İmagination, New York, 2004

Koldaş Nihal. G, Metin Deniz Tiyatro Mekan ve İnsan, Mayakitap, İstanbul, Ekim 2003

Nutku Özdemir, Sahne Bilgisi, Kabalcı Yayınevi, Agustos 1989, İstanbul

Otto Theo, Dekorcu, Oyunu Sahneye Koyanla İşbirliği Yapmalıdır, Çev. Sevda Beşer, Türk Dili Dergisi- Tiyatro Özel Sayısı, Ankara 1966

Özüaydın N. Uğur, 20. yüzyıl Tiyatrosunda Estetik Düşünce, Mitos Boyut, İstanbul 2006

Şengezer Osman, Bence Dekor ve Kostüm, Mayıs 1999 Tuncay Murat, Dramaturji Çalışmalarında Çözümleme ve Bir Yöntem Önerisi, Dokuz Eylül

Üniversitesi yay, İzmir 1992
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.