ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ “SANAT” DERGİSİ’NİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ / BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF ATATÜRK UNIVERSITY JOURNAL OF FINE ARTS FACULTY

Coşkun Polat, Tuğba Sarı, Mukaddes Sağlam
3.969 616

Öz


ÖZETBu çalışmada Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi (GSFD) bibliyometrik açıdan incelenmiş, 1999’dan bugüne dergide yayınlanan 280 makale analiz edilmiştir. Araştırmada cevap alınması amaçlanan başlıca sorular şunlardır: GSFD’nin en verimli yazarları kimlerdir? Çok yazarlılık ve yazarlar arasındaki ilişki durumu nedir? Hangi kurumdan yazarlar katkı sağlamıştır? Yazarların dergiye ve kendine atıf durumu nedir? Makalelerin yıllara göre dağılımı nasıldır? Dergide yayınlanan makaleler bibliyometrik kurallara uymakta mıdır? Makalelerdeki ortalama kaynakça sayısı kaçtır? En sık atıf yapılan kaynak türü ve dili nedir?
ABSTRACTIn this study, it has been examined the Ataturk University Journal of Fine Arts Faculty and bibliometric features of its articles. The research carried out covers 280 articles published from 1990. In the study, the following research questions have been discussed: Who are the most productive authors in this journal? What is the relationship between the authors? What is the trend towards multiple authorships in İİBD? What are the institutional affiliations of the authors of the articles? What is the status of author self-citation and making cite to this journal? How many articles were published per year on average? How many articles were published in the journal per year? What is the distribution of articles over the years? Does the distribution of authors fit Bibliometric Rules? What is the average number of references used in the articles? What is the most frequently cited source type and language?
Anahtar Kelimeler: Bibliyometrik Analiz, Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, Atatürk ÜniversitesiKeywords: Bibliometric Analysis, Journal of Fine Arts Faculty, Atatürk University

Anahtar kelimeler


Bibliyometrik Analiz, Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, Atatürk Üniversitesi

Tam metin:

PDF

Referanslar


sayısı Yıl Kaynakça sayısı 1999 105 2007 596 2000 132 2008 516 2003 343 2009 238 2004 282 2010 340 2005 185 2011 320 2006 518 2012 405 Toplam 3980

Aksnes, D.W. (2003). A Macro study of self-citation., Scientometrics, 56 (2), 235-246.

Al, U.(2008). Türkiye’nin Bilimsel Yayın Politikası: Atıf Dizinlerine Dayalı Bibliyometrik Bir Yaklaşım, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Al, U., Soydal, İ. Ve Yalçın, H. (2010). Bibliyometrik özellikleri açısından Bilig’in değerlendirilmesi. Bilig, 55, 1-20.

Alemdar, K.(2007). Akademik süreli yayıncılık üzerine, Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık – 2007 Ulusal Sempozyum Bildirileri 19 Ekim 2007 içinde (ss.13-16).Ankara.

Atılgan, D., Atakan, C. ve Bulut, B.(2008). Türkçe kütüphanecilik dergilerinin atıf analizi, Türk Kütüphaneciliği, 22, 392-413.

Birinci, H. G. (2008). Turkish Journal Chemistry’nin bibliyometrik analizi, Bilgi Dünyası, 2, 3483

Dener, H.I. ve Kozak, N. (2001). “Information on some international journals of tourism, leisure and recreation: The results of a survey”. Anatolia: An Innternational Journal of Tourism and Hospitality Research, 12(1), ss.181-196.

Kayar, R.(1994). Cumhuriyet dönemi (1928-1994) tıp dergilerimizin kısaltılmış isim indeksi ve analizi, SSK Tepecik Hastanesi Dergisi, 4 (1,2,3), ss. 67-77.

Kozak, N. (1999). “Dünya genelinde ‘turizm’, ‘rekreasyon’ ve ‘boş zamanlar ve değerlendirilmesi’ alanlarında yayınlanmakta olan akademik dergiler üzerine bir araştırma”, Türk Kütüphaneciliği, 13(1), ss. 5-27.

Kozak, N.(2003). Türkiye’de yayınlanan akademik dergilerin niteliklerindeki zaman içerisindeki değişim nedenleri: Sağlık, sosyal ve teknik bilim alanlarında yayınlanan dergiler üzerine bir inceleme, Bilgi Dünyası,4, 152-153.

Köksoy, M.(1997). Yükseköğretimde kalite ve Türk yükseköğretimi için öneriler, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Vakfı yayınları.

McBurney, M. ve Novak, P.(2002). What is bibliometrics and why should you care, Professional Communication Conference, IPCC. Proceedings 10 Aralık 2002 (ss.108-114).USA.

Polat, C., Sağlam, M. ve Sarı, T.(2013). Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi’nin bibliyometrik analizi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27, 273-288.

Pritchard, A. (1969).Statistical bibliography or bibliometrics, Journal of Documentation, 25, s. 3

Sadioğlu, U. ve Yıldız, M. (2007). Kamu Yönetimi ile bilgi ve iletişim teknolojileri: Bir bibliyografik analiz. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2, 325-359.

Taşkın, Z. ve Çakmak, T. (2010). Başlangıcından bugüne Bilgi Dünyası Dergisi’nin bibliyometrik profili, Bilgi Dünyası, 2, 332-348.

Tonta, Y.(2002). Türk kütüphaneciliği dergisi, 1987-2001. Türk Kütüphaneciliği, 3, 282-320. Topuzlu, C. (1994). Türkiye’de cerrahi bilimler alanındaki yayınların değerlendirilmesi. Tıpta Bilimsel Yazım, Editörlük ve Denetleme Sempozyumu içinde (s. 35-38). Ankara: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.