ESKİ GRAVÜR VE ÇİZİMLERE GÖRE DOĞUBAYAZIT İSHAK PAŞA SARAYI’NIN MİMARİ YAPISI HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME / AN EVALUATION ON THE ARCHITECTURAL STRUCTURE OF ISHAKPASA PALACE OF DOGUBAYAZIT ACCORDING TO THE OLD GRAVURES AND DRAWINGS

Yusuf Çetin
2.069 546

Öz


ÖZET
Osmanlı mimarisinin Doğu Anadolu Bölgesi’nde günümüze ulaşabilmiş en önemli yapılarından birisi olan Doğubayazıt İshak Paşa Sarayı konumu, mimarisi ve süsleme özellikleri ile XIX. yüzyılın ortalarından itibaren bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı seyyahların ilgisini çekmiş, sarayın birçok gravürü ve çizimleri yayınlanmıştır. Bu gravür ve çizimlerdeki mimari yapı ile günümüze ulaşabilmiş yapı arasında çok büyük farklılıkların olduğu görülmektedir. Günümüze kadar elliye yakın onarım geçirmiş olan sarayın onarımları sırasında yapının orijinal mimarisi hakkında ayrıntılı bilgiler sunan bu gravür ve çizimlerden yeterince yararlanılmadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle onarımlarda sarayın orijinal mimarisine ait birçok unsurun geri dönüşü olmayan hatalarla tamamen yok edildiği görülmektedir. Aslına uygun bir İshak Paşa Sarayı’nın gelecek nesillere ulaştırılabilmesi için bu gravür ve çizimlerin göz önünde bulundurularak kapsamlı bir kazı ve restorasyon çalışmasının yapılması mutlaka gereklidir.
AN EVALUATION ON THE ARCHITECTURAL STRUCTURE OF ISHAKPASA PALACE OF DOGUBAYAZIT ACCORDING TO THE OLD GRAVURES AND DRAWINGS
Abstract
As one of the most important Ottoman’s architectural constructions that has survived to these days in The East Anatolian Region, Ishakpasa Palace of Dogubayazit with its stuation, architecture, and ornament features has attracked many domestic and foreign traveller’s attention since the middle of 19th century, and many of the palace’s gravure and drawings have published. It could be seen that there are so many differences between these gravures and drawings of architectural structure and the structure survived today. It is understood that gravures and drawings that serve detailed informaiton about the original architecture haven’t been benefitted enough in the restorations that have been done nearly 50 times. So, it is seen that by these restorations many elements belong to the palace’s original architecture have been wipeout with the irreversible mistakes. It is definetly necessary to be done a comprehensible excavation and restoration keeping in mind these gravure and drawings in order to deliver original Ishak Pasa Palace to the next generations.
Anahtar Kelimeler: İshak Paşa Sarayı, Osmanlı mimarisi, restorasyon, gravürKey Words: Ishakpasa Palace, Ottoman architecture, restoration, gravüre

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.