İLKEL US VE SANAT ALGISI BAĞLAMINDA TABULA RASA KURGUSU / TABULA RASA FICTION ON THE CONTEXT OF PRIMITIVE INTELLIGENCE AND ART PERCEPTION

Neslihan Kıyar
1.356 722

Öz


ÖZET
‘Sanat nedir?’ sorusu, kökeni ve sanat olgusunun toplum içindeki sosyal varlığı üzerine çok sayıda teorik/empirik çalışma yapılmıştır. Felsefenin desteklediği bir kol olan estetik de, bir ölçüde bu alana dönük çözümler üretmiş ancak sanatın işleyişi ve büyülü anlam gücüne dair kesin bir karara varamamıştır. Diğer yandan, ilkel insan için ne anlam ifade ettiğini tam olarak belki hiçbir zaman bilemeyeceğimiz sanat eyleminin içgüdü ile bağlantılı olup olmadığı da başka bir bilmecedir.Çalışmada izlenen yol, sanatın ilkel boyuttaki algısına ışık tutarak, empirist bir felsefeci olan John Locke’un metoduna uyarlanıp ele almak olacaktır. Kurguya göre, sanat tarihi boyunca değişim gösteren sanat olgusu, çağdaş yorumlara evrildikçe tıpkı boş bir levha gibi mağara duvarında yaratıcı fikirler geliştirmeyi akıl eden insanın deneyimlerinin bütünüdür. Bu bağlamda, John Locke (1632-1704)’un ‘Boş Levha/Kağıt-Tabula Rasa’ teorisi dayanağı ile, ilkel insanda sanatsal edimin ya da basitten kompleks olana gelişim gösteren çizim/yontu eylemlerinde estetik kaygının var olup olmadığı sorgulanacaktır.
TABULA RASA FICTION ON THE CONTEXT OF PRIMITIVE INTELLIGENCE AND ART PERCEPTION
ABSTRACTNumerous theoretical/empirical studies have been done about ‘What is art?’ question, origin and the art fact’s social existence in community. However aesthetic, which is a branch supported by philosophy, partly produced solutions towards the essence nevertheless could not decide on functioning of art and the exact magical power of its meaning. On the other hand, it is another riddle to understand if producing a work of art, which may never be possible to know what it had meant to primitive human, is related to instinct or not.The method in the study will be to deal with adapting the John Locke’s method who is an empirical philosopher by shedding light to the art’s perception in primitive dimension. According to the fiction, the art phenomenon which changed throughout art history is the total of the human experiences which thought to develop creative ideas on the cave wall exactly like an empty signboard as it inverts to the contemporary comments. In this context; with the base of the theory of John Locke (1632-1704)’s ‘Tabula Rasa’, whether there is an aesthetic performance or in the drawing/ chipping actions which show development from easy to complicated will be inquired.
Anahtar Kelimeler: Sanat, Algı, İlkel SanatKeywords: Art, Perception, Primitive Art

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.