SANAT NESNESİNİN ESTETİK DEĞERİ VE BAŞKALAŞIMI / THE VALUE OF AESTHETİCAL ART OBJECT AND ITS METAMORPHOSIS

Musa Köksal
1.916 1.276

Öz


ÖZET:
1900’lü yılların başından itibaren dünya düzenini değiştiren sayısız olaylara tanık oluruz. Yeni icatlar, yaşamı kolaylaştırmaya yönelik teknik gelişmeler, sanayileşmenin hız kazanması, yaşanan savaşlar, toplumsal bunalımlar, ekonomik krizler gibi oluşumlar aynı zamanda geleceğe dair korku ve kuşkuları da artırmıştır. Bu korkular ve kuşkular karşısında gösterilen refleksler sanat ve felsefe alanında önemli karşılıklar bulmuştur. Özellikle sanat alanında deneysel ve bilimsel yöntem arayışlarının bu dönemlerde yoğunlaşması, sanatın kabul gören değerlerinin yeniden ele alınmasına ve sorgulanmasına yol açmıştır. Artık sanat uygulamaları kusursuz görsel oluşumlar yerine mantığın ve duyguların kanıtlanabilir sonuçları üzerine araştırmayı gerektirmiştir. Bu dönemlerde, sanatın kabul gören geleneksel tanım ve uygulamaları, estetik ve sanat disiplinleri yeniden gözden geçirilip alışılmadık sonuçlara ulaştırılmıştır. Dadaistlerin sanat karşısındaki tutumları, Anti-sanat oluşumları, yüksek sanatı ve değerlerini reddederek, ironi yapılanmalarla ele almaları, geleneksel sanat uygulamalarını ve kuramlarını yok sayarak sanatın nesnesini tamamen değiştirmiştir. Ele alınan konuda, Dada akımının etkileri ve sanatın nesnesinde nasıl değişimlere neden olduğu araştırılmış; kendisinden sonraki sanat oluşumlarına katkıları, örnekler ve referans kaynaklarla ele alınmıştır. Günümüz sanatının algı ve disiplin yapısındaki tartışmalı noktalar araştırılırken, önemli düşünür ve sanatçılarının uygulama, söylem ve yaklaşımları araştırmaya dayanak noktası oluşturmuştur.
THE VALUE OF AESTHETİCAL ART OBJECT AND ITS METAMORPHOSIS
ABSTRACT:We have witnessed countless events that changed the world order beginning from early 1900’s. New discoveries, technical advances that facilitate the life, increased speed of industrialization, raging wars, social distresses, economic crises and such formations have, at the same time, promoted doubt and fears for future. The reflexes exhibited against these fears and doubts have found significant responses in the field of art and philosophy. Concentration of empirical and scientific method searches in these periods especially in the field of art have led to reassessment and questioning of mainstream art values. Then, practices of art required research on provable results of reason and emotions instead of flawless visual formations. In these times, traditionally accepted description and practices of art were made to reach unconventional results once the aesthetic and art disciplines have been reassessed. Dadaists’ attitudes against the art, their evaluation of anti-artistic evolutions with ironic constructs by refusing the high art and values, have completely changed the art object ignoring traditional art practices and theories. In this topic, impacts of Dada movement and how it caused changes in art object were investigated, and its contributions to art formations following thereafter were evaluated by examples and reference sources. In searching controversial points in the perception and disciplinary construct of today’s art, the practices, discourse and approaches of prime thinker and artists have been touchstone to research.
Anahtar Kelimeler; nesne, eser, kavram, estetik, düşünceKey Words: object, artifact, concept, aesthetic, thought

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.