MERSİN’DE KENTSEL KİMLİK GÖSTERGELERİ OLARAK KULLANILAN LOGOLARA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME / AN EVALUATION REGARDING OF LOGOS USED AS SIGNS OF URBAN IDENTITY IN MERSİN

Hüseyin Demir
1.666 538

Öz


Özet
Bu araştırma, Mersin’in kentsel kimlik göstergelerinde önemli bir yere sahip olan kurum ve kuruluşların logolarının çözümlemesine ilişkin bir değerlendirmeyi içerecektir. Mersin’de valilik, anakent belediyesi, ilçe belediyeleri, belde belediyeleri ile farklı iş ve hizmet sunan kurum ve kuruluşların logoları, kentin kimlik göstergelerinde önemli bir role sahiptirler. Mersin’in kentsel özelliklerinden yararlanarak oluşturulan bu logolar, yüklendikleri iletişim faktörüyle hem yerel sınırlar içinde hem de bu sınırlar dışındaki insanlarla, kent adına iletişim sağlayan ve bir anlamda kentin sözcülüğünü yapan bir misyona sahiptirler. İletişim alanındaki bu görsel göstergelerin anlamını çözümlemeye çalışırken form, içerik ve şekil yönünden birbirlerine benzer yanlarına, birer tasarım olarak özgün ve nitelikli olup olmadıklarına ve varsa eksikliklerine ilişkin eleştirel bir yaklaşım getirilecektir. Ayrıca, Mersin’in sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve tarihi özelliklerinin kullanılmakta olan bu göstergelere doğru yansıtılıp yansıtılmadığı konusu irdelenerek yönetici, işverenler ve ilgili temsilcilerin, bu göstergelerin oluşturulmasında, belirleyici rollerine ve tasarımcılar üzerindeki yönlendirici etkilerine ilişkin bir değerlendirme yapılacaktır.
AN EVALUATION REGARDING OF LOGOS USED AS SIGNS OF URBAN IDENTITY IN MERSİN
Abstract
This paper will contain an evaluation regarding analysis of logos in associations of Mersin which have important places as urban identity signs. Logos of different work and service suppliers such as governing, metropolitan and district municipalities of Mersin have very important role in signs of city's identity. These logos made by utilizing features of urban facilities of Mersin have a mission as a speaker of city in the name of city itself with the communicative factor they contain both for domestic dwellers and outsiders. It is aimed to bring a critical approach regarding their similarities, their originality or quality as a design towards their form and content by trying to analyze meanings of these visuals signs' in the field of communication. Besides there will be an evaluation upon managers, employers and others regarding their determination and orientation effects on designers in making these signs by examining whether social, cultural, economic and historical features of Mersin are reflected or not in these signs used orderly.
Anahtar sözcükler: Amblem, logo, kurumsal kimlik, reklam, tanıtım, kentsel kimlikKeywords: Emblem, logo, institutional identity, advertisement (publicity, commercial), presentation (exhibition), urban (civic) identity

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.