OTTO DİX VE “DER KRİEG” GRAVÜR SERİSİ / OTTO DIX AND THE “DER KRIEG” SERIAL

Divan Ercivan Zencirci
1.597 759

Öz


Özet

XX. yüzyılın başındaki en büyük olay I. Dünya Savaşıdır. Alman sanatçılar savaşı, zayıfladığını düşündükleri kültürü yenileyecek, toplumu ruhen iyileştirecek olağanüstü bir olay olarak görmüşlerdir. Hatta yetenekli sanatçılar için okul niteliği taşıyan bir ortam olduğu düşünülmüştür. Duygularını ve iç dünyasını ön plana çıkardığına inandığı dışavurumcu kimliğiyle Otto Dix, savaş cephelerini bir resim atölyesi olarak gören sanatçılardan biri olmuştur.Bu makalede, dönemin Alman sanatçısı Otto Dix'in sanatına ve elli baskıdan oluşan ünlü Der Krieg (Savaş) serisinin altı gravür çalışmasına yer verilmiştir. Sanat yaşamı boyunca farklı sanat akımlarından, olaylardan ve eylemlerden etkilenmiş olan Dix'in Der Krieg (Savaş) gravür serisinden seçilmiş olan altı baskısı, Kathe Kollwitz'in Gönüllüler ve Francisco de Goya'nın Savaşın Felaketleri adlı savaş temalı çalışmaları ile karşılaştırılmış ve kendi içinde incelenmiştir. Bu bağlamda, bu çalışmanın günümüz sanatçılarına ve bu alanda eğitim alanlara ışık tutacağı düşünülmektedir.

OTTO DIX AND THE "DER KRIEG" SERIAL

Abstract

The biggest event at the beginning of the XX th century was the First World War. The German artists perceived the war as an extraordinary event that would renew the weakening culture and cure the society spiritually. Even they were figuring the war as an environment which carried the role of a school for talented artists. Otto Dix had become one of the artists who saw battle fields as art workshops with his expressionist identity in which he had the belief that brought his feelings and inner world to the front.In this article, it is given place to German contemporary artist Otto Dix and his six gravure works of fifty pieces famous serial "Der Krieg". Six prints selected from the Der Krieg gravure serial of Dix who had been impressed his art lifelong by different art movements, events and actions was compared with the war-themed studies of Kathe Kollwitz's Volunteers and Francisco de Goya's Los Disasters de la Guerra and observed in him. In this respect, it was tough to irradiate the current artists and the ones training in this province.

Anahtar Kelimeler: Otto Dix, savaş, gravür, dışavurumculuk, kültür, tema

Key Words: Otto Dix, war, engraving, expressionism, culture, theme


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.