MÜZİK GRUPLARINDAKİ HAZIRLIK ÇALIŞMALARININ KONSER PERFORMANSLARINA ETKİSİ (VİYOLONSEL ÖRNEĞİ) / THE EFFECTS OF PREPARATORY WORKS LEVELS OF MUSICAL BANDS TO THE THEIR CONCERT PERFORMANCES

Burcu Avcı
1.292 361

Öz


ÖZET

Araştırmada müzik gruplarındaki hazırlık çalışmalarının, konser performanslarına etkisi ortaya konulmuştur. Araştırmanın evrenini, Türkiye'deki Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı viyolonsel öğrencileri, örneklemini ise Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalında öğrenim gören viyolonsel öğrencilerinin tümü oluşturmaktadır. Bu araştırma kapsamında araştırmacı ve uzman kişiler tarafından hazırlanan "müzik gruplarındaki hazırlık çalışmaları puanları" ve "konser performans puanları" ölçekleri kullanılmıştır.Araştırma sonucunda:*Hazırlık çalışmaları puanı ile hem müzikal başarı hem de müzik açısından grup içindeki rolünü gereğince yerine getirebilme başarısı arasında pozitif yönlü ilişki vardır. Hazırlık çalışmaları puanı ile teknik başarı arasında çok zayıf ve ters yönlü ilişki mevcuttur.*Hazırlık çalışmaları puanı yüksek ve düşük olan öğrenciler için Kruskal Wallis testi sonuçlarına göre uzman kişilerin değerlendirmeleri arasında fark yoktur.*Hazırlık çalışmaları en önemli etkiyi grup içindeki rolünü gereğince yerine getirebilme başarısı üzerinde göstermiştir. Bunu; müzikal başarı ve teknik başarı izlemektedir. Araştırma sonunda araştırmacı tarafından ortaya konulan önerilere yer verilmektedir.

THE EFFECTS OF PREPARATORY WORKS LEVELS OF MUSICAL BANDS TO THE THEIR CONCERT PERFORMANCES

ABSTRACT

This research presents the effects of preparatory works of musical bands to the their concert performances. The population of the research constitutes the violoncello students studying in musical education departments of faculties of education in Turkey. The sample of the research constitutes all the violoncello students studying in musical education department of faculty of education at Gazi University. In this research, the scores of preparatory works in musical bands prepared by researchers and specialists and concert performance scores are used.As a result of the research;*There is a positive correlation between preparatory works scores. And both musical success and the success for executing the tasks within the band as required. The relation between preparatory works scores and technical success is reverse and very weak.*According to Kruskal Wallis test, there aren't distinctions between assessments of specialists.*Preparatory works scores. Creates the most significant impact on the scores of the success for executing the tasks within a band as required. Then musical success, technical success follow this respectively.*At the end of the research, the suggestions are put forward by the researcher.

Anahtar Kelimeler: Müzik grupları, müzik gruplarındaki hazırlık çalışmaları, konser performansı, grup başarısı.

Key words: musical bands, Preparatory works of musical bands, concert performances, group success.


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.