KAYSERİ TAVLUSUN KÖYÜ MEZARLIĞINDA BEZEMELİ MEZAR TAŞLARI-II / DECORATED GRAVESTONES IN TAVLUSUN VILLAGE CEMETERY OF KAYSERİ- II

Şerife Tali
1.637 1.215

Öz


ÖZETTavlusun Köyü Mezarlığında bulunan Osmanlı dönemine ait bezemeli 25 mezartaşı bu çalışmada detaylı bir şekilde incelenerek tanıtılmıştır. Bu mezartaşları farklı bitkisel kompozisyonlarla bezenen örneklerdir. Bitkisel bezemede, çiçekler, selvi, hurma dalı, stilize yapraklar kullanılırken, vazo, kurdela, çelenk ise süslemede kullanılan bazı nesnelerdir. Mezartaşlarında farklı karakterlerdeki yazı kuşakları da bezemeyi zenginleştiren diğer unsurlardır.
DECORATED GRAVESTONES IN TAVLUSUN VILLAGE CEMETERY OF KAYSERİ- IIAbstractIn this study 25 decorated gravestone from Ottoman Age found at Cemetery of Tavlusun Village was presented in detail. These examples are on ornamented by different floral compositions. Herbal decoration, flowers, cypress, date palm using a variety of floral motifs on stylized leaves; vases, wreath, ribbons are some objects used in the decoration. The decoration enriches that other elements geometric forms and characteristic of different generations of inscriptions.
Anahtar Kelimeler: Mezartaşı, kitabe, bezeme, bitkisel, sanatKeywords: Gravestone, inscription, decoration, floral, art

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.