GUSTAVE COURBET’NİN SİYASETLE OLAN İLİŞKİSİNİ ANLAMAK ÜZERİNE (SANATTA) TOPLUMSAL AYDINLANMA SÜRECİNE GENEL BİR BAKIŞ / AN OVERVIEW OF THE SOCIAL ENLIGHTMENT PROCESS (IN ART) OF UNDERSTANDING GUSTAVE COURBET’S RELATION WITH POLITICS

H. Müjde Ayan
1.660 2.306

Öz


ÖZET

XIX.Yüzyıl sanatında devrimci kimliği ile öne çıkan Gustave Courbet Fransız çiftçi bir ailede yetişmiş kimlik olarak o güne kadarki burjuvazi üstünlüğünü sanat dilinde kırmayı başarabilmiş ve bunu sanatıyla eylem haline dönüştürerek "Gerçekçilik" akımını literatüre geçirebilmiş bir sanatçıdır. Bu anlayış, yapıtlarında sadece çizgi ve biçimdeki ustalığı ile değil, yaşamın düzensizlikleri, acımasızlıkları ve gerçekleri olarak cesurca yansıtılmıştır. Çünkü ona göre sanat, doğayı göründüğü gibi ifade etmeli, gerçekleri bir şekilde dile getirmeli ve böylelikle sınıfsal farklılığa bağlı düşüncelerden arınılarak, herkes "birey" olmalıdır. Bu düşünceye bağlı olarak Courbet, 1871'de Paris Komünü'ne katılarak dönemin sosyal ve politik hareketliliğini büyük ölçüde etkilemiş ve sanat yoluyla topluma yön vermiştir.

AN OVERVIEW OF THE SOCIAL ENLIGHTMENT PROCESS (IN ART) OF UNDERSTANDING GUSTAVE COURBET'S RELATION WITH POLITICS

ABSTRACT

Recognized with his revolutionist identity in 19th Century Art, Gustave Courbet managed to overcome his bourgeoisie superiority to that date with art as an identity raised in a French farmer family, and also to enter the "Realism" movement into the literature by turning it into action with his art. This approach was not only reflected in his works with his expertise in drawing and style, but also reflected bravely as the irregularities, harshness and realities of life. Because according to him, art should voice the nature as it seems, express the realities in somehow and thereby, thoughts related to class differences should be put aside and everyone should be an "individual". Based on this thought, Courbet affected the social and political activity of the era and guided the society via art by joining Paris Commune in 1871.

Anahtar Kelimeler: Gustave Courbet, Gerçekçilik, Fransız Komünü, Toplumsal Aydınlanma

Key words: Gustave Courbet, Realism, France Commune, Social Enlightenment


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.