KEMAN EĞİTİMİNDE VİBRATO ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİLERİN VİBRATO İLE İLGİLİ DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ / EFFECTS OF THE VIBRATO TEACHING ON THE STUDENT'S BEHAVIORS RELATED TO VIBRATO AT THE VIOLIN TRAINING

Koray Çelenk
1.454 375

Öz


ÖZETBu araştırmanın amacı, araştırmacı tarafından keman öğrencilerinin vibrato becerilerinin geliştirilmesine yönelik olarak hazırlanan alıştırmalar kullanılarak deneysel bir uygulama yapmak ve gerçekleştirilen deneysel uygulama öncesi ve sonrası farkları ortaya koyup, bu alıştırmaların öğrencilerin vibrato becerileri üstünde ne gibi değişikliklere yol açtığını saptamaktır.Araştırmanın evrenini GÜGEF Müzik Öğretmenliği Bilim Dalı keman öğrencileri, örneklemini ise 2009-2010 öğretim yılında Lisans 2. ve Lisans 3. sınıftan N=20 keman öğrencisi oluşturmaktadır.Bu araştırmada deneysel yöntem kullanılmıştır. Buna göre, nicel veriler toplanmış, analiz edilmiş ve elde edilen veriler sonuçta bir araya getirilmiştir.Araştırmada, ön test son test kontrol gruplu desen kullanılmıştır. Vibrato alıştırmaları kullanılarak uygulanan sekiz haftalık deneysel işlem sürecinden sonra ön test son test farklılıkları karşılaştırılmıştır. Modele ilişkin olarak, veriler eşleştirilmiş örneklem t-testi ve bağımsız örneklem t- testi kullanılarak analiz edilmiştir. İstatistiksel işlemlerin yapılabilmesi için araştırmacı tarafından geliştirilen vibrato değerlendirme ölçeği kullanılarak sayısal veriler elde edilmiştir.Sonuçlar, vibratoya yönelik alıştırmalar uygulandıktan sonra, öğrencilerin vibrato ile ilgili davranışlarında deneysel işlem öncesine göre deneysel işlem sonrası olumlu yönde önemli farklılıklar oluştuğunu ortaya koymaktadır.
AbstractThe aim of this study is to perform an experimental application by using the prepared exercises about developing the violin students' vibrato skills, to introduce the differences after and before the experimental application which is accomplished by using these exercises and to find what kinds of changes these exercises cause on the students' vibrato skills .Target population of the study forms the violin students at the branch of GÜGEF Music Teaching, while its samples form N=20 violin students at the second and the third class of the undergraduate groups in the academic year 2009-2010.In this study, the experimental method was used. In this way, the quantitive data were collected analyzed and as a result, the collected data were put together.In the study, the pattern with the control group of the pre-test and the post-test was used. After an eight-week experimental period which was conducted by using vibrato exercises, the pre-test and the post-test differences were compared. With regard to that model, data were analyzed by using t-tests for paired samples and t-tests for independent samples. The numerical data were obeyed by using the vibrato evaluating scale which was prepared by the researcher so as to perform the statistical transactions.The results indicate that important differences have occur positively during the post-test in proportion to the pre-test in the student's behaviors related to vibrato after the exercises about vibrato were performed.Anahtar Kelimeler: Çalgı Eğitimi, Keman Eğitimi, Vibrato, Vibrato Öğretimi, Vibrato AlıştırmalarıKey words: Instrument Teaching, Violin Teaching, Vibrato, Vibrato Teaching, Vibrato Exercises

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.