ÖZGÜN BASKIRESİM SANATI VE SANATTA DEMOKRATİK PAYLAŞIM / ORIGINAL PRINT ART AND DEMOCRATIC SHARING IN ART

Hüseyin Demir
1.526 703

Öz


ÖZETBinlerce yıl öncesinden başlayarak yapılan resim ve çizimler, işlevsel olma özelliklerinin yanı sıra, sanatın ilk uygulamaları olarak da kabul edilebilir. Zamanla ortamı ve tekniği değişen resim ve çizimler bir yandan bu işlevsel olma özelliğini sürdürürken, diğer yandan da güzel duyumsal yönü ile toplumsal yaşamda farklı bir görev üstlenmişlerdir. Bilim ve teknolojinin gelişmesine koşut olarak, sürekli yenilenen sanat alanı, farklı teknik ve anlatım biçimleriyle günümüze değin gelişimini sürdürmüştür. Böylece plastik sanatlar kapsamında değerlendirilen özgün baskıresim de farklı anlatım olanakları ile sanatın önemli bir üretim alanı olarak ele alınmalıdır.Özgün baskıresmin teknik ve estetik olarak genel plastik sanatlardaki yeri irdelenirken; çoğaltılabilir özelliğinden dolayı daha çok kişiye ulaştırılması, bu alanın farklı bir yanını ortaya koymaktadır. Diğer sanat alanlarıyla karşılaştırıldığında satın alınması, hibe edilmesi ve değiş-tokuşa uygun olmasından ötürü bu alan, toplumsal yaşamda sanat eserlerinin demokratik paylaşıma olanak tanıyan bir yanını da ortaya koymaktadır. Bu çalışmada, insanların güzel duyumsal yanına hitap eden ve kendine has özellikleriyle bir sanat alanı olan özgün baskıresim sanatının toplumsal yaşamdaki yeri ve önemi ele alınacaktır. Bir paylaşım nesnesi olarak bu alanda üretilen sanatın nitelik ve nicelik olarak yaygınlaştırılmasının fikir ve yöntemlerini tartışmaya açmak ve sanatçı, koleksiyoncu, sanat galerisi, sanat üretiminin gerçekleştiği kurum ve kuruluşların ilgisine sunarak belli bir duyarlılığın sağlanması ve projelerle hayata geçirilmesi hedeflenmiştir.
AbstractBeginning from pictures and drawings made thousands years ago can be accepted as first applications of art besides their functional aspects. While pictures and drawings which their changing of media and technique in time continues this functional feature, they have taken a different task in social life with their aesthetic aspect at the same time. Continuously renewed art arena as in line with the development of science and technology, has continued its development with different technique and expression style until today. Thus printing evaluated within plastic arts should be taken as an important production area with its different expression possibilities. While its place within general plastic arts printmaking as both technically and aesthetically examined, its reproduction feature enabling it to reach many people, reveals its different aspect. Because of its availability for purchasing, granting and exchanging features of prints when compared with other art branches, this arena reveals an aspect of its allowance to democratic share of artistic works within public life. In this paper place and importance of printmaking art in social life with its specific features that appeals aesthetical feelings of human will be examined. It has been aimed that to discuss idea and methods in expanding quality and quantity of art in this field as a sharing object; and to implement by presenting prints to artist, collector, art gallery, associations of art production’s interest to provide sensitivity with projects.Anahtar Kelimeler: plastik sanatlar, baskıresim, baskı teknikleri, çoğaltım yöntemleri, sanatKeywords: plastic arts, printmaking, printmaking techniques, reproduction methods, art

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.