GÜNÜMÜZ KADIN GİYİM MODASINDA RETRO VİNTAGE EĞİLİMLERİN DURUMU / RETRO VINTAGE TRENDS IN TODAY’S WOMAN FASHION DESIGN

Gözde Yetmen
3.113 2.268

Öz


ÖZETBu makalenin amacı; günümüz kadın giyim modasında “Retro”, “Vintage” kavramlarını tanımlamak ve buna bağlı olarak yeni Retro stillerin, eğilimlerin ve görünüşlerin nasıl oluştuğunu açıklamaktır. Günümüz toplumlarında hızlı teknoloji ve yeni yaşam tarzlarının, geçmişe yönelik özlem duygusunu artırdığı savından hareketle, teknolojik gelişmelerle insanlarda eski dönemlerin basit, insan emeğine dayalı naif üretim yöntemlerine yönelik sempati beslendiği üzerinde durulacaktır. Teknolojik gelişmelerin ve yeni yaşam kültürlerinin dayattığı gittikçe birbirine benzeyen giysi tasarımlarının insanlarda farklılık duygusuna yönelik gereksinim yarattığı belirtilecektir. Makalenin en önemli bulgusu ise cinsler farklılığının giderek ortadan kalkması ve androjenleşmesi sonucunda, Retro eğilimlerin ortaya çıktığıdır. Makale bulgusu, kadınların özlem duydukları “feminen Retro modası”, önemli tasarımcıların tasarımlarıyla yorumlanacaktır.
ABSTRACTThis paper’s purpose is to define, Retro Vintage trends in today’s woman fashion. Also try to explain how to defining new styles, trends and looks. In today’s society nostalgia feeling enhances because of fast technology and new lifestyles which depends on new technologies. We overemphasize that nostalgia feeling about old simple time’s naïve manufacturing techniques. Technological developments, mass productions and new global lifestyles cause to lean us to wear similar clothes and make us similar looks its cause individual differences phenomena in the fashion looks. This paper’s the most important finding is classification of genders differences are disappear, in consequence of people getting androgen looks and they are found out Retro trends . Also our paper’s finding is feminine Retro Vintage fashion is interpreted with major fashion designers collections which are evoker about woman’s nostalgia.Anahtar Kelimeler: Retro, Vintage, nostalji, kadın, moda.Key Words: Retro, Vintage, nostalgia, woman, fashion.

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.