DÜNDEN BUGÜNE BATI RESİM SANATINDA KADIN-MEKÂN İLİŞKİSİ / WOMEN-RELATIONSHIP TO PLACE WESTERN ART OF PAINTING FROM YESTERDAY TO TODAY

Neslihan Özgenç
1.802 776

Öz


ÖZET
Ataerkil toplumlarda eril gücün kadına atfettiği kimlikler, kadını doğurganlığı gereği kapalı bir mekâna yerleştirirken,
eril güç de bu mekânların belirleyicisi ya da mimarı olmuştur. Kutsanan kadının kabul edilirliği, bedeninin
örtünük olma durumu ve bakireliği ile sınırlandırılıp bir “İç” olma durumu yaratılmıştır. Eril güç tarafından onaylanmayan
kadın ise “Dış”ta bırakılarak toplumsal bir ayrıştırılmaya maruz bırakılmıştır. Batı resim sanatı da bu bağlamda dinin kutsal
form ve kodlarını kadın bedeni üzerinden şekillendirmiştir. Diğer yandan, toplumsal bağlamda onaylanmayan çıplaklık,
sanatın kabul edilebilirliği ölçüt ve sığınaklarda, eril yaratıcılığın esin kaynağı olurken, kadın bedeni, çıplağı ile mekânsallaştırılmıştır.
Kadına atfedilen kimlikler ve fanteziler doğrultusunda şekillenen mekânlar ise kadının cinselliğini ortaya
çıkartacak imgelerle eril güce hizmet etmektedir. Bu bağlamda, kadın bedeni üzerindeki eril gücün görünürlüğü, zamanın
yansıması olarak sanatçıların kadın ve mekân üzerindeki yaratıcılıklarıyla, imgesel bir dönüşüm yaşamıştır. Zamanın ruhunun
görünürlüğü de eril düşün yarattığı imgelem aracılığıyla mekânlara atfedilen cinselleştirilmiş nesneler üzerinden kurulmuştur.
Bu çalışmanın amacı, kadın imgesinin batı resim tarihinde, beden olarak kullanımında, kadına atfedilen kimlik ile
resimsel mekân arasındaki ilişkisini ortaya koymak ve kadın bedeninin mekânsallaşmasını tarihsel bağlamda incelemektir.

ABSTRACT
In the masculine societies, the identities attributed to woman by masculine forces, place the woman to a closed
place, due to the fertility and letting the masculine power to be the decisive or the architect of these places. The acceptability
of the sanctified woman is confined with the veil of the body and virginity, creating the “inner” circumstance, while the
woman who are not approved by the masculine forces are left “exogenous”, being subjected to social differentiation.
Western painting art has shaped the religion’s holy form and codes over woman’s body. On the other hand, nudity which is
not approved in social context becomes the inspiration of masculine creativity under the criteria and sanctuary of artistic
acceptability, while the woman’s body is spatialized with its nudity. The imputed identities to woman and the places which
are shaped by fantasies, with images of woman’s sexuality, serve the masculine power. In this context, the visibility of masculine
power over woman’s body faced imaginary transformation, with the creativity of the artists over woman and place.
The visibility of time’s spirit is established upon the sexualized objects attributed by the imagery of delusions of masculine
power.
The aim of this study is to present the usage of woman image as body in the history of western art and the relation
between woman’s imputed identity and pictorial place; examining the spatialization of woman’s body in historical context.
Anahtar Kelimeler : Kadın, Mekân, Çıplaklık, Cinsiyet, Eril Güç
Key Words : Woman, Place, Nudity, Gender, Masculine Power

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.