KEMAN ÖĞRETİMİNDE VİBRATO BECERİSİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA / A STUDY ORIENTED FOR THE DEVELOPMENT OF VIBRATO SKILL AT THE VIOLIN TEACHING

Koray Çelenk
2.166 1.811

Öz


ÖZET
Keman öğretiminde, öğretim süreci içerisinde sağ elde detache, legato, staccato, martele, spiccato ve ricochet
gibi, sol elde ise pozisyon değiştirme, entonasyon, çift ses çalma, flajole, glissando ve vibrato gibi öğrenciye kazandırılması
amaçlanan bir takım teknikler ya da beceriler vardır. Bu beceriler kazandırılmadan keman eğitiminin amacına ulaştığı
söylenemez. Keman çalmada bu beceri edinimlerinin en önemlilerinden biri sol elin temel fonksiyonlarından vibratodur.
Vibrato öğretilebilir bir beceridir. Ancak, yapılan kaynak taraması sonucunda, ülkemizde vibratoya yönelik olarak yapılan
çalışmaların sınırlı kaldığı ve keman öğrencilerine vibrato öğretiminin yetersiz olduğu görülmüştür. Bugün bile vibrato
öğretimi için hem yurt içi hem de yurt dışındaki kaynaklar çok sınırlı kalmış ve mevcut metotların çoğunda ise, öğretim için
kapsanan konular genellikle dizi kalıpları, konum değiştirme ve yay teknikleri olmuş; ancak vibratoya yeterince yer verilmemiştir.
Kaynak sınırlılığından dolayı bu beceri, ya keman eğitmenlerinin kendi öğretmenlerinden gördükleri şekilde, kendi
yöntemleriyle öğrenciye kazandırılmaya çalışılmakta, ya da öğrenciler bu beceriyi deneme yanılma yoluyla geliştirmeye
çalışmaktadırlar. Tüm bunlara ek olarak, keman eğitimi ders içeriklerine bakıldığında sadece 1978 yılı ders programında
vibrato öğretiminden bahsedildiği, bundan sonraki ders programlarında ise bu konuya yeterince yer verilmediği
görülmüştür.
Bu sebeplerden dolayı çalışmada vibrato becerisinin geliştirilmesine yönelik alıştırmalar oluşturularak bir çalışma
yöntemi ortaya konulmuş ve bu alıştırmaların daha da geliştirilebileceği düşünülerek literatüre kazandırılmaya
çalışılmıştır.

ABSTRACT
In the violin teaching, there are some techniques or skills for the students to be attained during their educational
period and such are detache, legato, staccato, martele, spiccato ricochet at right hand; and position changing, intonation,
double stop playing, flajole, glissando and vibrato at the left hand. Without all these skills attained by the students, violin
teaching is out of question. One of the most important attainments of the violin playing skills is one of the basic functions of
the left hand, vibrato.
Vibrato is a teachable skill. Yet, at the result of source-scanning, it has been understood that the studies in our
country concerning with vibrato is limited and vibrato-teaching of violin students is not enough. Even today, in view of
vibrato-teaching , both domestic and foreign sources are very limited, and besides, in most of available sources, the subjects
in the curriculum generally consist of scale studies, position changing and bow techniques, but vibrato is not mentioned
about much enough.
Due to the fact that the sources are limited, either violin teachers teach this skill to the students with their own
methods or the students themselves try to develop it with trial and error. In addition to these, it has been seen that ,as
viewed to the curriculum, violin teaching was mentioned about only in the year 1987 and the later curriculums did not contain
it very much.
For these reasons, in this study, a study method has been obtained, making exercises for the development of vibrato
skill and a study method for vibrato has been aimed to be introduced to the literatüre because it has been thought that
these exercises will be able to be developed more.
Anahtar Kelimeler : Çalgı Eğitimi, Keman Eğitimi, Vibrato, Vibrato Öğretimi, Vibrato Alıştırmaları
Key Words : Instrument Teaching, Violin Teaching, Vibrato, Vibrato Teaching, Vibrato Exercises

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.