DAVID HARE’İN BAKIŞ AÇISIYLA STUFF HAPPENS OYUNUNDA YOZLAŞMANIN ULUSLARARASI BOYUTU / PERCEPTIONS OF THE INTERNATIONAL DIMENSION OF CORRUPTION IN DAVID HARE’S “STUFF HAPPENS”

Cüneyt Özata
1.351 489

Öz


ÖZET
Günümüzde bütün dünyada kaçınılmaz bir hastalık durumunda olan yozlaşma küresel düzeyde yaşamın her
alanında toplumsal gerçeklilik olgusundan uzaklaştıran, insan temelli olan bir insan davranışıdır. Siyasal işlevlere ilişkin
olarak, siyasal yönetim ya da politika üretme sürecinde çıkar gözetilerek, yasal düzenlemelere ya da etik değerlere aykırı bir
biçimde kullanılan kamu yetkisi de yozlaşmanın günümüzdeki yaygın bir kullanım türüdür. Gerek kökenbilimsel gerekse
toplumbilimsel, siyasal ve düşünsel yönleriyle temellendirmeye çalışılan ‘yozlaşma’ olgusunu bireysel, toplumsal, ulusal ve
uluslararası boyutlarıyla oyunlarının temel izleğine yerleştiren, David Hare’in siyasal oyunlarından biri olan Stuff Happens
‘da ulusal ve uluslararası boyutlarıyla varlığını somutlaştırmaya çalıştığı ‘yozlaşma’ olgusu gibi toplumsal sorunlara parmak
basarak var olan durumu betimlemekle yetinir. Bu betimlemede toplum ve birey ilişkisini olanca çarpıklıklarıyla, birbirini
tamamlayan ve etkileyen yönleriyle bir bütün olarak ele alan yazar, toplumsal, kültürel, parasal, siyasal, etiksel ve
bireysel yozlaşmayı çağdaş insanın ilgisine sunmayı amaçlar.

ABSRTACT
Corruption as an inevitable disease worldwide is a human behavior that globally distracts an individual from
social reality in every phase of life. As for the political functions, public authority is a common way used leading to corruption
which is used as opposed to legal regulations or ethical values pursuing benefits in the process of realizing political
administration or policy. David Hare who attempts, etymologically and sociologically, to establish the phenomenon of corruption
and places it into the theme of his play “Stuff Happens” through the individual, social, national and international
perspectives underlines the social problems such as corruption where he attempts to make it concrete through both national
and international aspects and is confined to illustrate the current situation. In this illustration he handles the society and
individual conflict through all distortions and influences and finally he aims to draw contemporary human’s attention to the
phenomenon of individual, social, cultural, monetary, ethical, and political corruption
Anahtar Kelimeler : Yozlaşma, David Hare, Uluslararası Yozlaşma
Key Words :Corruption, David Hare, International Corruption


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.