ONDOKUZUNCU YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’DE DEĞİŞEN SERGİLEME / FROM 19th CENTRUY TO TODAY IN TURKEY VARYING CONCEPT OF DISPLAY, EXHIBITIONS AND EXHIBITION SPACES

Banu Çolak
1.109 3.054

Öz


ÖZET
Osmanlı Döneminde, on dokuzuncu yüzyılda batılılaşma hareketlerinin resim sanatını etkilemesi ile başlayan ve
günümüze kadar uzanan Çağdaş Türk Sanatı'nın oluşum sürecinde; sergileme etkinlikleri çeşitli aşamalardan geçerek
gelişir. Bu gelişim süreci içerisinde ilk sergiler sanayi ürünlerinin sergilendiği dünya ticaret fuarları ile ortaya çıkar. 1873
yılında Şeker Ahmet Paşa tarafından açılın resim sergisi Türkiye'de açılan ilk resim sergisidir. Bu araştırmada; cumhuriyet
dönemi öncesinde sınırlı sayıdaki sergi mekânları ve sergi etkinliklerinin ardından cumhuriyet tarihinin ilk yıllarında devlet
desteği ile düzenlenen sergiler incelenmiş, 1950'de özel galerilerin açılmaya başlanması, 1970 sonrasında sergileme mekânlarının
yaygınlaşması, 1990 sonrasında bienaller ve özel müzelerin kurulması Türkiye'de sergileme kavramının gelişmesine
etki eden etmenler olarak görülmüştür.

ABSTRACT
In the evaluation of contemporary Turkish Art from ıt's beginnings in the 19th century Ottoman Empire to the
resent day, it's exhibition tradition has developed emaluting western art. In this evaluation, the first exhibition models
appear in the world trade fairs. The 1873 an exhibition by Şeker Ahmet Paşa is accepted as the as the first exhibition of
Turkey. In this article a few exhibition space and exhibitions before Turkish Republic and exhibitions by government in the
first years of Turkish Republic are evaluated, along with the opening of private art galleries in the 1950's, which became
prevalent art galleries by the end of 1970's, biennales in the 1990's and the establishing of private art museums are can be
seen as factors which have affected the development of the exhibition concept in Turkey.
Anahtar Kelimeler : sergi, sergileme, mekân, yapıt
Key Words : exhibition, display, space, artwork

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.