AMASYA’DAKİ HÜKÜMET KONAĞI BİNALARI / GOVERNMENT OFFICE BUILDINGS IN AMASYA

Nurcan Yazıcı
2.263 1.443

Öz


ÖZET

Tanzimat Dönemi reformlarıyla başlayan, Osmanlı Devleti’nin siyasal, toplumsal ve ekonomik yapısını Batılı anlamda düzenlemeyi amaçlayan süreçte yönetimsel birtakım düzenlemelere gidilmiştir. Tanzimat’la başlayan bu yeni yönetimsel sistem, yeni yapı tiplerini de beraberinde getirmiştir. XIX. yüzyıldan itibaren inşa edilmeye başlanan hükümet konağı binaları bu yeni sistemin gerektirdiği yapılardandır. Tanzimat’tan Cumhuriyet’e uzanan bu süreçte taşrada pek çok kamu binası inşa edilmiştir. Bu binalar arasında, hükümet konakları önemli bir yere sahiptir.

Amasya’da yeni hükümet konağı, ortadan kaldırılan bir önceki konağın yerine 1864 yılında inşa edilmiştir. Bu konağın inşası 1865 yılında tamamlanmış, konak 1946 yılında yanıncaya kadar uzun yıllar kullanılmıştır. Bu makalede Amasya’daki hükümet konağı binaları ve bunların inşa süreçleri, Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde bulunan belgeler yardımıyla ortaya konulmaya çalışılmıştır

GOVERNMENT OFFICE BUILDINGS IN AMASYA

The process which began with the reforms of the Tanzimat Era, aimed to westernize the Ottoman State’s political, social and economical structure. Within this era some governmental arrangements were actualized in the Ottoman State. This new management system brought along some new construction styles. The government office buildings which started to be constructed from 19th century onwards were the building types which this new system required. Numerous public buildings in the rural areas/taşra were constructed from the Tanzimat Era to the Republican Period. Among these buildings, the government office buildings gained a great importance.

In Amasya the new government office was built for the emplacement of a former konak which was demolished in 1864. Its construction finished in 1865 and this building burned in 1946 was used for many years. In this paper, the government office buildings in Amasya and the establishment of these buildings are tried to be presented under the light of some documents kept in the Ottoman State Archive.

Anahtar Kelimeler :  Key Words :  Architecture, Government Office, AmasyaMimari, Hükümet Konağı, Amasya

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.