TÜRK MÜZİĞİNDE TERMİNOLOJİ SORUNU: GELENEKSEL TÜRK HALK MÜZİĞİ VE GELENEKSEL TÜRK SANAT MÜZİĞİNE YANSIMALARI / THE PROBLEM OF TERMINOLOGY IN TURKISH MUSIC: ITS REFLECTIONS TO TRADITIONAL TURKISH FOLK MUSIC AND TRADITIONAL TURKISH ART MUSIC

Mehmet Can Pelikoğlu
1.815 665

Öz


ÖZET

Milli kültürü koruma ve geliştirme konusunda önemli bir işleve sahip olan Türk müziği sisteminde kullanılan terminolojinin sorunlu olduğu ve pek çok olumsuz sonuçları olduğu görülmektedir.

Bu olumsuzluğu vurgulayan makalemizde, ilk bakışta, Türk Müziğinin GTHM (Geleneksel Türk Halk Müziği) ve GTSM (Geleneksel Türk Sanat Müziği) olarak ayrıma tabi tutulması nedeniyle ulusal müziğin nazariyatında ortak terimler kullanılmadığı anlaşılmaktadır. Özellikle, Cumhuriyet Dönemi ile birlikte, çok sesli müzik arayışlarının da etkisiyle GTHM de terminoloji sorunu dikkat çekmektedir.

Geleneksel Türk Halk Müziği ve Geleneksel Türk Sanat Müziği terminolojisinde kullanılan terimler yan yana getirilip karşılaştırıldığında, söz konusu terimlerin tanımsal boyutu ile bile, ortak bir terminoloji kullanma imkanı olduğu anlaşılmaktadır.

THE PROBLEM OF TERMINOLOGY IN TURKISH MUSIC: ITS REFLECTIONS TO TRADITIONAL TURKISH FOLK MUSIC AND TRADITIONAL TURKISH ART MUSIC

It is seen that the terminology used within the Turkısh musical sytem, which has an important place in the defence and improvement of the National Culture, has turned out to be problematic, with many negative results.

The study with its focus on the problem has unearthed that the common terms are not used within the scope of national music since the Turkish music is devided into two as TTFM ( Traditional Turkish Folk Music ) and TTAM ( Traditional Turkish Art Music ). The TTFM faced the problem of terminology in search for polyphony, especially, with the Republican Era.

When the terms used within the terminology of Tradiyional Turkish Folk Music and Traditional Turkish Art Music are compared, İt is understood that the possibility of the use of common terminology arises even with the dimensional definition of the terms.

Anahtar Kelimeler :  Key Words :  Music Terminology, Traditional Turkish Folk Music, Traditional Turkish Art MusicMüzik Terminoloji, Geleneksel Türk Halk Müziği, Geleneksel Türk Sanat Müziği

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.