GÜMÜŞHANE’DE AHŞAP TAVANLI CAMİLER / WOODEN CEILING MOSQUES in GÜMÜŞHANE

Haldun Özkan
1.575 1.185

Öz


ÖZET

İpek Yolu duraklardan biri olan ve stratejik konumundan dolayı İlkçağdan Cumhuriyet dönemine kadar yapılaşmanın izlerinin takip edildiği Gümüşhane’de, maalesef Osmanlı dönemi öncesine ait cami günümüze ulaşmamıştır. Mevcut Osmanlı dönemi camileri de bölgesel özelliklerle şekillenmiş ahşap tavanlı camilerdir. Gümüşhane’de geleneksel cami mimarisinin temsilciliğini yapan bu tipte 12 cami bulunmaktadır.

Gümüşhane Ahşap tavanlı camilerini plan kuruluşu itibari ile iki grup altında değerlendirmek mümkündür. Bunlardan ilki ortasında ahşap taşıyıcıları bulunan camiler, ikincisi ise örtünün doğrudan duvara oturtulduğu tek mekânla camilerdir. Gümüşhane’deki cami ve mescitlerin bir kısmı son yıllardaki onarımlarda betonarme malzeme ile yenilenmiştir.

WOODEN CEILING MOSQUES in GÜMÜŞHANE

As one of the stops of the Silk Road and has a strategically location, Gümüşhane, the traces of the artifacts and architectural structures can be fallowed in Gümüşhane because of being one of the stops on the Silk Road and it’s strategically location but unfortunately none of the mosques before the Ottoman period could exist in present day. The mosques in the Ottoman period are wooden ceiling mosques shaped by regional characteristics. There are 12 mosques of this type which represent the traditional mosque architecture in Gümüşhane. Wooden ceiling mosques can be broken into two parts according to their foundational plans. The first group of these has load-bearing timber structures in the middle. The second group ceilings are directly placed on walls. In the second group, mosques have just undivided space because ceilings are directly placed on walls. Some of the mosques and small mosques were renovated by ferroconcrete in recent restorations.

Anahtar Kelimeler :  Key Words :  Gümüşhane, wood, ceiling, mosque.Gümüşhane, ahşap, tavan, cami

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.