YENİ ROMAN-YENİ DALGA SİNEMASI ETKİLEŞİMİ BAĞLAMINDA BİR SANAT YAPITI OLARAK FİLM (BİR DEĞERLENDİRME) / MOVIE AS A WORK OF ART WITHIN THE CONTEXT OF INTERACTION OF NEW NOVEL / NEW WAVE CINEMA - AN EVALUATION

Dilek Tunalı
2.127 1.035

Öz


ÖZET

Sanatsal disiplinlerin birbirlerinden etkilenmeleri ortaya çıkan yapıtın anlam ve dil oluşturması bakımından bir zenginlik olanağı sunar. Bu bakımdan sanat yapıtının kendine özgü bir dil oluşturması aynı zamanda bir deney ve araştırma alanı haline gelir. Modernist sinemanın önünü açan oluşum Fransız Yeni Dalga Sineması gibi görünse de, aslında onu tetikleyen ve bu zemini hazırlayan oluşumu Yeni Roman akımında aramak gerekir. Alain Robbe-Grillet’nin öncülüğünü yaptığı Yeni Roman politikası, dönemin yazar, sinemacı ve göstergebilimcilerinin düşünceleriyle yeni bir hedefe doğru yol almaya başlar. XX. yy.ı belirleyen sinema, kurgusu, ses teknolojisi ve anlatısıyla romancılara yeni bir anlatı olasılığı yaratır. “Kalem-Kamera” olarak adlandırılan bu edebiyat akımı aslında sinemanın kurgu mantığını anlatıya aktararak, gerçekliği bölme ve parçalama işlemi içinde daimi bir şimdiki zamanı bu oluşuma yerleştirir. Benzer bir şekilde Yeni Dalga Sinemacıları da “kamera-kalem” düşüncesini bu akımdan etkilenerek filmlerine uygular. Amaç, dikte edilen klasik anlatı yerine, seyircinin imgelemini oluşturan, zihinsel işlerliği kazandıran filmler yapmaktır. Yeni Roman’ın Refleksivite ve Soyutlama kavramlarının sinemaya imgelem yaratma yoluyla geçmesi sağlanır. Alain Robbe Grillet, Margurite Duras ve yönetmen Alain Resnais bu etkileşime son derece uyum gösteren eserler ortaya çıkarmışlardır. Sonuçta Yeni roman etkileşimiyle gelişen Yeni Dalga Sineması, klasik kalıpların yıkılması, gerçeğin parçalanması ve çağın en önemli aracı olan sinemanın, düşünsel, zihinsel etkinliği çoğaltması yolunda modernist sinemanın kapılarını açmıştır.

MOVIE AS A WORK OF ART WITHIN THE CONTEXT OF INTERACTION OF NEW NOVEL / NEW WAVE CINEMA - AN EVALUATION

The interaction of artistic disciplines contains richness since it causes to the emerged work of art composing a meaning and language. Therefore, composing and having a unique language of a work of art has become an experiment and research area. While, the creation which paving the way for modernist cinema might seem French New Wave Cinema, the creation which triggered it and forming basis for it should be sought in the New Novel stream. New Novel politics, by pioneering of Alain Robbe-Grillet, have turned its head to a new way with the contribution of writers', film makers' and semiologists' ideas of the period. The cinema identifying the 20th century had created a new narrative probability to novel writers with its fiction, audio technology and narrative style. This current literature called as “camera-pen” by transferring the fiction idea of cinema; within the reality separation and decomposition procedure, places the present current time to this formation. In a similar way, New Wave Film-makers too, being impressed by this movement, apply this concept of “camerapen”(camera stylo) into their films. The aim is to make films, which are not dictating the classic narrative, instead, which are shaping the fantasy of spectator and bringing the mental function. The reflexivity and abstraction concepts of New Novel are provided to permeat into cinema by creating fanstasy. Alain Robbe Grillet, Margurite Duras and the director Alain Resnais had exhibited pieces of work immensely harmonising with this interplay. To sum up, New Wave Cinema developping with the impact of New Novel has showed the way to modernist cinema through the demolishing of classic structures, the decomposition of reality and the increasing of intellectual and mental activity by cinema being the most important tool of the age.

Anahtar Kelimeler :  Key Words :  Reflexivity, Abstraction, Anti-novel, Anti-cinema, Style,Refleksivite, soyutlama, anti-roman, anti-sinema, biçem

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.