MODERNLEŞME SERÜVENİMİZ VE YEŞİLÇAM / YEŞİLÇAM AND OUR MODERNISATION

Filiz Çelik
1.824 1.774

Öz


ÖZET
Yeşilçam filmlerinden yola çıkarak, Türk toplumunun 60’larda yaşadığı geleneksel-modern çatışması incelenebilir.
Bu dönemin hemen hemen bütün filmleri var olan geleneksel değerlerin korunması yönünde tavır almış, batılı değerleri ise
bir yozlaşma tehlikesi olarak betimlemiştir. Yeşilçam 60 sonrası sanayileşme ve iç-göç sonucu aile kurumundaki değişimleri
de ele alarak, kalabalık ailelerin kent ortamı ve değerlerine uyum sorunları yanı sıra kentin koşullarına uyamayan büyük
ailenin parçalanışını yansıtmış, ancak bu sorunlara çözüm getirmekte yetersiz kalmıştır.

ABSTRACT
Traditional-modern values contradiction that Turkish people lived during 60’s can be examined by analyzing
Yeşilçam films. Almost all films of Yeşilçam try to preserve the traditional values and consider the “western values” as dangerous
for public life. As a result of industrialization and internal migration after 1960, Yeşilçam deals with the changes in
“family life”, adaptation problems of big families to urban life and values and the destruction of big families who cannot
adapt themselves to urban life. Unfortunately, Yeşilçam cannot provide solutions or alternative life styles to the people of
this period.
Anahtar Kelimeler : Modernleşme, Yeşilçam, aile filmleri.
Key Words : Modernization, Yeşilçam, family films.

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.