KUBA GRUBU AZERBAYCAN HALILARI / KUBA GROUP GARPETS OF AZERBAİJAN

Ümmülbanu Hamidova
1.481 437

Öz


ÖZET
Kuba (Quba-Guba), Büyük Kafkas sıradağlarının kuzeydoğu eteklerinde yer almış, Azerbaycan’ın eski halı merkezlerinden
birisidir. Kuba halı üslûbunun daha erken (XIII. y.y.) devirlerde geliştiği tahmin edilmektedir. XIII.-XV. yüzyıllarda halı sanatı Azerbaycan Geleneksel El Sanatlarının önemli ve başlıca dallarından biri olmuştur. Teknik ve estetik kaliteye göre Azerbaycan halıcılık sanatı dörde ayrılır: Kuba-Şirvan, Gena-Kazak, Karabağ ve Tebriz.
Kuba-Şirvan halı türleri; Kuba, Şirvan, Bakü gruplarına ayrılır. Bu grup içinde değerlendirilen Kuba Halıları dokundukları yerlere göre Kuba, Deveci, Haçmaz, Kusar gruplarına ayrılmaktadır.
Kuba halılarının asıl karakteristik özelliklerinden biri bordürlerinin geniş olmasıdır. Bordürler bazen halının büyük bölümünü kapsamaktadır.
Geometrik desenli Kuba halılarının orta zemin kompozisyonunda, “göl” denilen madalyon şeması hakimdir.
Geometrik şekilli madalyonlar yanında bitki ve hayvan motiflerine de yer verilmektedir.


Kuba (Quba-Guba), which is situated at the north-east feet of Great Caucasus Mountains, is one of the ancient carpet centers of Azerbaijan.
It is supposed that, Guba carpet style had been formed in ancient times. Carpet art used to be one of the main fields of Azerbaijan’s national handicraft in XIII-XV centuries. Azerbaijan carpets can be distinguished in four groups according to their technical and graphic features: Kuba-Shirvan, Gandja-Kazakh, Karabagh and Tabriz Kuba-Shirvan carpet types; are distinguished by Kuba, Shirvan, Baku groups. Kuba carpets, which are highly evaluated within these groups, are divided into Kuba, Devechi, Khachmaz, Gusar groups; according to the locations they are made. One of the characteristic features of Kuba carpets is wide selvages. Sometimes they cover most part of carpets.
Locket chart called “Lake” on the central composition of Kuba carpets with ornamental decoration is essential part. Within frame of medallion of geometric form, special part is dedicated to plant and animal motives.

Anahtar Kelimeler : Kuba Grubu, Kuba Halıları, Kompozisyon, Kenar suyu, Halıda kalite.
Key Words : Kuba Group, Kuba Carpets, Compositions, Borders of a carpet, Density of a carpet.


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.