TRABZON YÖRESİ HALK MÜZİĞİ VE KOLBASTI / TRABZON AREA FOLK MUSIC AND KOLBASTI

Mehmet Can Pelikoğlu
2.336 1.466

Öz


ÖZET
Geleneksel Türk Halk müziğinde Trabzon yöresi, ayrıcalıklı ve önemli bir konumdadır. Şehir müziği ve köy halk müziği olmak üzere ikiye ayrılır ve her iki kategori de günümüze değin varlığını sürdürmektedir.
Son yıllarda, başta Trabzon yöresi olmak üzere, Doğu Karadeniz Bölgesindeki yaygın adıyla ‘Kolbastı Müziği/Oyunu’nun modern dans figürleriyle bezenerek Türkiye genelinde popülerleşmesi, hatta dünyaya yayılmasına ön ayak olunması dikkat çekicidir. Günümüz eğlence kültürünün vazgeçilmezi olmuş olan bu oyun, yörede ‘Hop-tek’veya ‘Foroz kesmesi’ adlarıyla bilinmektedir.
Geçmişle geleceği birleştirici özelliği olan bu müzikli oyunun, bilimsel anlamda incelenmesinin gerekliliği yörenin kültürel yapısının korunması, gelişmesi ve sürekliliği açısından önem arz etmektedir.

Traditional Turkish folk music in Trabzon region, is privileged and important position. Folk music in Trabzon is divided
into two categories, as city folk music and village folk music, and both continue in existence until today.
In recent years, primarily in Trabzon region, Eastern Black Sea Region with the common name 'Kolbastı Music / Play's be decorated with figures of modern dance in Turkey become popular, even into the world of spread of the front foot is striking. Our days have been indispensable entertainment culture of this game, in the region 'Hop-tek'or' draft interrupt
'names are known.
Unifying feature of the past and the future of this musical game, scientific review of the requirement to preserve the area's cultural structure, in terms of development and continuity is important.

Anahtar Kelimeler : Geleneksel Türk Halk Müziği, Trabzon Yöresi, Kolbastı Oyunu, Kolbastı müziği
Key Words : Traditional Turkish Folk Music, Trabzon Area, Kolbastı Play, Kolbastı music


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.