ELİZABETH DÖNEMİNDEKİ TİYATRO YAPILARI VE GLOBE TİYATRO / THEATRE BUILDINGS IN THE ELIZABETH PERIOD AND GLOBE THEATRE

Elif Özhancı
1.304 2.313

Öz


ÖZET
Tiyatro sanatı, sergilenmek için uygun mekâna gereksinim duymaktadır. Bir performans sanatı olan tiyatro doğrudan
seyircin karşısında gerçekleştirilir. Seyirciyi belli bir düzen ve eşit olanaklarda tutabilmek için tiyatro yapıları ortaya çıkmıştır. İnsanlığın yerleşik hayata geçtiği ilk çağlardan bu yana tiyatro yapıları bu amaca hizmet etmek için tasarlanmış ve sürekli bir gelişim ve değişim göstermiştir. Her çağ ve topluma göre bu yapılar farklılıklar göstererek bugünkü halini almıştır.

The art of theatre requires an appropriate place performance. The theatre as a performance art, is performed directly in the face of audience. Theatre buildings are developped to setle the audience in an order and equal sight conditions. Since the early ages of mankind settled in a permanent life, theatre buildingsare designed for this purpose and have been developped and changed consistantly. These constrctions have taken the present state by having been variated acording
to each society and age.

Anahtar Kelimeler : Elizabeth Tiyatro Yapıları, Shakespeare, Globe Tiyatrosu
Key Words : TheatreBuildings of Elizabeth, Shakespeare, Globe Theatre


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.