RESİMDE SEMBOLİK İMGELEMİ OLUŞTURAN PSİKOLOJİK ETKENLER / THE PSYCOLOGICAL IMPACTS FORMED BY SYMBOLIC IMAGES IN PAINTING

Serpil Kapar
1.691 778

Öz


ÖZET
Her sanat eseri ortaya çıktığı zamanın, mekânın ve sanatçısının sembolü olma özelliğini taşırken, kimi sanatçılar resimlerinin temel dilini de bu sembolik göstergeler üzerinden  kurgulamışlardır. Bu resimlerde sembolik imgeler, bilinçaltı,
bilinçdışı ve çocukluğa dair yaşanmış anılar ile önemli yer tutarlar. Sembollerin, çocukluğun ilk dönemlerinde ve ilkel topluluklar tarafından da kullanılan anlatım biçimleri olmaları, bu göstergelerin önemli birer iletişim aracı olduğunu da göstermektedir. Resimlerde kullanılan semboller, çalışmayı ortaya çıkaran kişinin kendisi ve çevresiyle özel bağlar kurmaktadır. Sanatçı için aynı zamanda önemli bir iletişim aracı olma özelliğini taşıyan sembolik imgeler, doğrudan algılanan nesnelerden farklı olarak, bireyin yaşam sürecinde belli olaylara tanıklık etmiştir ve imge olmalarına karşın, nesnenin aslı ile özdeş değillerdir. Sanatçının seçtiği nesneler belli bir duyguya, yaşanmışlığa ve fikre karşılık gelen anlamıyla resim içinde sistemli olarak yeniden üretildiklerinde sembollere dönüşürler. Böylelikle dış kaynaklardan arınmış sembol imge, resmi oluşturan duygu ve düşüncenin etkin bir aracı durumuna gelir.

SUMMARY
Although each artistic production bears the feature of being symbol of time, location in which it has been created
and of its creator, some painters has fictionalized basic pattern of their paintings on symbolic indications. Symbolic images
together with subconscious, unconscious and true-life childhood memories have taken an important place in these paintings.
Since symbols used in paintings are the phraseologies used in the beginning periods of childhood and also used by primitive
societies this has proved that these indications were an important communication means. Symbols used in paintings have established special relations with the creator himself/herself and his/her environment. Symbolic images bearing the feature of being an important communication mean for the artist, have testified certain events in life of the individual unlike images perceived directly and are not identical with the actual object. When the symbols selected by the artist were reproduced systemically in the picture with their meanings matched with a certain feeling, experience and idea, they change into symbols. Thereby the symbolic image which was free from external sources becomes an effective mean of feeling and idea forming the picture.

Anahtar Kelimeler : İmge, sembol, bilinçaltı.
Key Words :Image, symbol, subconscious.

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.