DE CHİRİCO: MEKÂNIN METAFİZİK BELLEĞİ / DE CHIRICO: METAPHYSICAL MEMORY OF SPACE

Ömer Yiğit Aral
1.758 708

Öz


ÖZET
Bu makalenin içeriğini, ünlü İtalyan ressam Giorgio de Chirico’nun 1911 ile 1920’ler arası çalışmalarını kapsayan
metafizik resimlerindeki mekân kurgusu ve onun bu çalışmalarına zemin hazırlayan birkaç dönem ve akımın mekân
anlayışına genel bir bakış oluşturmaktadır. De Chirico’nun üslubunu biçimsel açıdan etkileyen geleneksel mekân kurgusu ve bu kurgunun sanatçının yapıtlarındaki içerikle ilintileri makalede açıklanmaya çalışılmıştır. Onun oneirik sürrealizmin içeriğindeki düşünceye yaklaşım tarzı yazıdaki en önemli noktalardan biri olarak görülebilir. Ayrıca makalede, de Chirico ve diğer oneirik sanatçıların mekânı ve perspektifsel yanılsamayı neden ve nasıl kullandıkları sorusuna cevap aranmaktadır.

SUMMARY
This article is about the place and the usage of space in the metaphysical paintings of Giorgio de Chirico, between 1911-1920 and some periods and movements that prepare the base line of his Works. In this article constitution of space in the traditional painting which had an influence on de Chirico’s style in the contex of form were to be explained. His approach to the concept in the context of oneiric surrealism can be seen as the most important point of the article. Also the questions of how and why the space and perspective illusion were used by de Chirico and by other onerio-eritic painters were answered in this article.

Anahtar Kelimeler : Resim, De Chirico, Metafizik, Mekân.
Key Words :Painting, De Chirico, Metaphysical, Space.

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.