EĞİTİM MÜZİĞİ EKSENLİ KEMAN ÖĞRETİMİNDE KULLANILMAKTA OLAN ÇAĞDAŞ TÜRK MÜZİĞİ ESERLERİNİN TESPİTİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA / A WORK DIRECTED TOWARDS DETERMINING CONTEMPORARY TURKISH MUSIC WORKS WHICH ARE USED IN EDUCATIONAL- MUSIC- CENTERED VIOLIN TEACHING

Gökalp Parasız
1.233 1.610

Öz


ÖZET
Bu araştırma, eğitim müziği eksenli keman öğretiminde kullanılmakta olan çağdaş Türk müziği eserlerinin tespitine
yönelik olarak yapılmıştır. Türkiye’deki müzik eğitimi anabilim dallarında keman eğitimi veren 25 öğretim elemanına uygulanan anket sonuçlarına göre, keman öğretiminde; çağdaş Türk müziği eserlerinden çok az faydalanıldığı, eser dağarcığının
sayıca yeterli olmadığı, seslendirilmelerinde büyük oranda güçlükler yaşandığı saptanmış ve eğitim müziği eksenli
keman öğretiminde, 9 çağdaş Türk müziği eserinin kullanıldığı tespit edilmiştir.


This research has been done towards determining contemporary Turkish music works used in educational- musiccentered
violin teaching.According to survey results that were carried out to lecturers who teach violin in department of
music education discipline in Turkey,in violin teaching , it’s been determined that very little’s benefitted from contemporary
turkish music works, ,the repertoire isn’t sufficient, there are difficulties in vocalization, also 9 contemporary Turkish music
works are mostly used in educational-music-centered violin teaching.

Anahtar Kelimeler : Keman Öğretimi, Çağdaş Türk Müziği, Eser Dağarcığı
Key Words : Violin Teaching, Contemporary Turkish Music, The repertoire.

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.