GRAFİK VE ENDÜSTRİYEL TASARIM YARIŞMALARININ TASARIM EĞİTİMİ SÜRECİNE ETKİLERİ VE GOOD 50X70 2008 ÖRNEĞİ / THE EFFECTS OF GRAPHIC AND INDUSTRIAL DESIGN COMPETITIONS ON PROCESS OF DESIGN EDUCATION AND EXAMPLE FOR GOOD 50X70 2008

Ali Tomak
1.392 988

Öz


ÖZET
Tasarım yarışmaları,grafik tasarım, endüstriyel tasarım, moda tasarımı, mühendislik, mimari ve kentsel tasarım gibi tasarım alanlarında saptanan/oluşturulan bir problemin, amatör, uzman ya da profesyonel kişi ya da gruplarca o problem içeriğine uygun çözümler bulunması amacıyla/beklentisiyle gerçekleştirilen etkinliktir. Resmi/özel girişimci kuruluşların tasarım yarışmalarını düzenlemelerinin bir takım genel ve özel amaçları vardır. Genel amaç, girişimci kuruluşlar tarafından gereksinim duyulan yaratıcı düşüncenin bulunması ve kullanılmasıdır. Bu makaleye konu olan tasarım yarışması proje uygulaması, 2007 – 2008 eğitim/öğretim yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü birinci ve ikinci öğretim 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerinden, gönüllü olarak bu yarışmaya katılmak isteyenler arasında herhangi bir ayrım yapılmadan proje yöneticisi tarafından gerçekleştirildi. Uluslararası Good 50x70 2008 Sosyal İletişim Projesi’ne bir proje kapsamında katılım sağlanarak, tasarım yarışmalarının, öğrencilerin yaratıcılık düzeyi ve tasarım eğitimi süreçlerine
etkilerinin nasıl olabileceği araştırıldı.


Design competition is an activity taking place in order to find solutions to problems established in area of design by amateur or professional individuals or groups. Design competitions take place in the fields such as graphic, industrial, fashion, engineering, architecture and urban design. There are some general and specific aims that organize design competition. General aim is to find and utilize creativity thought required by entrepreneur institutions. The project application of design competition was held by the executive of project, choosing in 2007-2008 education term through the freshman, second
year and junior students of Fine Arts of Ondokuz Mayıs University. It was searched how the effects of design competitions on student’s level of creativity and on the process of design education could be on the students take part in international good 50x70 2008 social communication project.

Anahtar Kelimeler : Grafik tasarım, endüstriyel tasarım, tasarım eğitimi, yarışma projesi, Good 50x70

Key Words : Graphic design, ındustrial design, design education, competition project, Good 50x70


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.