TWO ROMAN COINS FROM ERZURUM

Cevat Başaran, Vedat Keleş
1.093 566

Öz


ÖZET

İnceleyeceğimiz iki sikke Erzurum 'da Roma dönemine alt az kalıntı  bulunması açısından oldukça önemlidir. İlk sikke Roma imparatoru Gordlanus III, Ikincisi Ise, imparator Dlocletlanus 'a aittir. lmparator Gordlanus III İ.S. 225'te doğmuştur. imparatorlar Balblnus ve Puplanus tarafından "Ccıesarw ünvanı verilen Gordlanus //I, Balbinus ve Puplanus 'un öıÜmünden sonra devlet muhafızları tarafından imparator /Jan edilmiştir. İmparatorluğu hakkmda Afrika'daki ayaklanma ve Parth seferi gıbı birkaç önemli olay dışmda az şey bilinen Gordlanus //I, i.S.244 yılmda Mezopatamya 'da Cirseslum yakmlannda ölmüştür. Diğer imparator Ise, Roma'mn en 6nemli ImparatorJanndan biri olan Diokletlanus'tur. i.S. 236 yılmda Dalmaçya 'da doğan Imparator Diocletianus, Numerian 'm ölümünden sonra askerler tarafmdan Imparator ilan edilmIştIr. retrarchl" olarak adlandıfilan d6rtlü yönetimi kuran Dlocletianus i.S.316'da ölmüştür. Dlocletianus d6nemLnin en önemli olayı Imparatorun üç etap sonunda gerçekleştirdiğipara reformudur. Bu para reformunu sonunda "{ollis" olarak adlandmlan yenı bır bronz para tedavüle Çıkarılmıştır. Her iki sikkede bırım olarak "antoninianustur. ilk olarak Imparator Karakalla tarafındani.S.215'te tedavüle çıkarılan ve bu nedenle Imparatorun Ismi ile anılan bu para birimi başlangıçtasafgümüş iken sonralarıekonominin bozulması ile içerisindeki gümüş oram azalmış ve sonunda Iklnd slkkede olduğu gIbi tamamen bakır sikkeye dönüşmüştür. AntoninianusJama eğer slkkenin ön yüzünde bır imparator varsa imparatorun başında şua taa, eğer kadm bulunursa alt kısımda bır hIIaJ betimi yer aIJrdl. Sikkelerin arka yüzlerinde yazan AEQVJTAS ve CONCORDJA Roma sIkkelerinde soyut kavramlarm insan şeklinde Ifade edildiği bırer personifikasyondur. Bunlardan AEQVJTAS adalet, CONCOROIA Ise, uyum anlamına gelmektedir.


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.