Yayın politikası

Odak ve kapsam

YAYIN İLKELERİ

  • Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi ulusal hakemli ve bilimsel içerikli resmi yayın organıdır.
  • Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce olup, sanatın farklı alanlarında yapılmış bilimsel nitelikli araştırma yazıları yayımlanır.
  • Dergiye yayımlanmak üzere gönderilecek yazılar daha önce başka bir dergide yayımlanmamış ve yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
  • Makalelerin formatı Deri Yayın Kurulu tarafından onaylanan yazım kurallarına göre düzenlenmelidir.
  • Yayımlanmak üzere gönderilen yazıların şekil ve içerik yönünden ön incelemesi yayın kurulu tarafından yapılır. Uygun görülen çalışmalar, bilimsel yönden değerlendirilmek üzere, yayın kurulu tarafından belirlenen çift-kör, bağımsız ve önyargısız hakemlik (peer-review) ilkelerine göre en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Son karar dergi yayın kurulunundur.
  • Yayın kurulu hakem kurulu tarafından yayın koşullarına uygun bulunmayan yazıları yayımlamamak, düzeltmek üzere yazarına geri vermek, biçimce düzenlemek ve düzeltmek ya da kısaltmak yetkisindedir.
  • Dergimizde yayımlanan yazıların her türlü bilimsel, imla ve hukukî sorumlulukları yazarlarına aittir. Yayımlanmış yazıların tüm yayım hakları saklı olup, Dergimizin adı belirtilmeden hiçbir alıntı yapılamaz.

 

 

 

 

 

 

MAKALE YAZIM DÜZENİ

A-                    Yazarlar İçin Gerekli Bilgiler:

Sanat Dergisi’ne gönderilen yazıların incelenme ve değerlendirilmeye alınabilmesi için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

 

1-                      Gönderilen yazılar daha önce herhangi bir şekilde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere herhangi bir yayın organına gönderilmemiş orijinal ve telif makale olmalıdır. Daha önce kongrelerde sunulmuş ve özeti yayımlanmış çalışmalar, bu husus belirtilmek üzere kabul edilebilir.

2-                      Yayın Kurulu Yazım Kurallarına uymayan yazıları yayımlamamak, düzeltmek üzere yazarına geri göndermek ve biçimce düzenlemek yetkisine sahiptir.

3-                      Yayımlanmak üzere gönderilen yazılar teknik değerlendirme aşamasını geçtikten sonra Yayım Kurulu`nun uygun gördüğü en az iki danışman tarafından değerlendirilir ve yayımlanması uygun görülürse dergide basılır.

4-                      Yayım için gönderilmiş çalışmalarını gecikme veya diğer bir nedenle dergiden çekmek isteyenlerin bir yazı ile başvurmaları gerekir.

5-                      Dergiye gönderilen yazılara telif hakkı ödenmez.

6-                      Yazıların, Türk Dili Kurumu “Yeni Yazım Kılavuzu” ile Türkçe yazım kurallarına uygun olması gerekir.

7-                      Makaleler sanatın herhangi bir alanında, Türkçe, İngilizce, Fransızca ya da Almanca dillerinden biriyle yazılmış olabilir.

8-                      Yazılar, sadece makalenin adı, yazarın akademik unvanı, görevi, bağlı olduğu kuruluşu, eposta ve telefon numaralarını belirten bir dış kapak sayfası eklenerek 3 kopya çıktı ve CD kaydıyla birlikte Dergi adresine teslim edilmelidir. (Resim grafik ve benzerlerinin ayrı bir dosya halinde ve JPG formatında kaydedilmesi gereklidir.)

 

 

B-                    Makale Yazım Düzeni:

Dergimize gönderilecek yazıların aşağıdaki biçim özelliklerini taşıması yayım birliğini açısından zorunludur.

 

1-                      Yazar(lar)ın adı ve soyadı, unvanı, çalıştığı kurum ve e-posta adresi belirtilmelidir.

2-                      Makaleler 10-12 kelimeyi geçmeyen ana başlık, 150-200 kelimeyi geçmeyen Özet (Metin Türkçe ise Özet İngilizce, İngilizce ise Türkçe, Almanca ise Türkçe ve İngilizce olmalıdır), 3-10 kelime arasında Anahtar kelimeler, Makale başlığının İngilizcesi, Abstract, Keywords, Makale metni, Notlar, Kaynakça sırası ile yazılmalıdır.

3-                      Ana metin; kaynaklar, ekler, tablolar, şekil başlıkları, şekiller, yazar notları bölümlerini içermelidir.

4-                      Yazı Microsoft Word yazılım programı ile Times New Roman 12 punto ile 1.5 satır aralıklı ve 2.5 cm.lik kenar boşlukları bırakılarak ve 20 sayfayı geçmeyecek şekilde tek sütun halinde hazırlanarak teslim edilmelidir.

5-                      Şekil ve Tablolar her biri ayrı bir sayfada ve sayfa sırası takip edilmek suretiyle verilmelidir. Şekil adı, şeklin altında, tablo başlığı tablonun üzerinde yer almalıdır. Şekil ve tablo numaraları 1, 2, 3, ... gibi verilmelidir.

6-                      Denklemler satırın en sağında parantez içinde verilecek rakamlarla sıralanmış olarak gösterilmelidir.

7-                      Yararlanılan kaynaklar, ayrı bir sayfada "Kaynakça" başlığı altında verilmelidir.

8-                      Metinde geçen tüm kaynaklar “Kaynaklar” listesi içinde yer almalıdır. Kaynaklar bölümünde kaynaklar yazar soyadına göre alfabetik sıra ile verilmelidir.

 

 

C-                    Dipnot yazma kuralları:

 

KİTAP

 

Tek Yazarlı:

AKTAŞ, C. (2007). Plastik Sanatlarda Metodik Yeni Bir Yaklaşım. Ankara: Sera Yayınları.

Çok Yazarlı :

Yıldırım F. ve Doğan, H. (2005). Sanatta Dijital Çağ. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

 

Editörlü Kitap İçinde Bölüm ya da Makale:

Siverek, O. (2005). “Shakespeare’de Kadın”. Yusuf Aktürk (Ed.). Tiyatroda Kadın (ss. 207-246). Ankara: Dost Yayınevi.

 

Tez:

Köşklü, H. (2000). Çağdaş Sanatta Renk-Mantık İlişkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 

Çeviri kitaplar:

Hellman, H. (2001). Büyük Çekişmeler: Sanat Tarihinden Seçilmiş On Tartışma. (Çev. Hatice Yüksel). İstanbul: İletişim Yayınları (1999).

 

Kurum Yayınları:

TÜBİTAK. (2002). 21. Yüzyılda Bilimsel Yayıncılık: Hedefler ve Yaklaşımlar. Ankara: TÜBİTAK. Türk Dil Kurumu. (2005). Türkçe Sözlük (10. bs.). Ankara: Türk Dil Kurumu.

 

El kitapları:

Bozok, T. (2002). Tiyatro Bibliyografyası El Kitabı. (2. Revizyon) Ankara: Haktan Ofset.

 

Yazarı Olmayan Eser:

Anonim The Chicago Manual of Style (14th edition). (1993). Chicago: The University of Chicago Press.

 

Sözlük:

Çalışlar, N. (2003). Sanat Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü. Ankara: Doruk Yayıncılık.

 

 

BİLİMSEL DERGİ MAKALESİ:

Türkçe Makale:

Aydın, C. (2012). “Resimde Geometrik Soyutlama”. Sanat Dergisi, 11 (18), 113-154.

 

Yabancı Dilde Makale:

Kurbanoğlu, S. S. (2003). “Self–Efficacy: A Concept Closely Linked to İnformation Literacy and Lifelong Learning” [Öz–Yeterlik: Bilgi Okuryazarlığı ve Yaşam Boyu Öğrenmeyle Yakından İlişkili Bir Kavram]. Journal of Documentation, 59, 635–646.

 

Popüler Dergi Makalesi:

Yazarı Belli: Kenar, N. (Nisan 2006). “Kayıt Dışı İstihdam”. Popüler Yönetim, 9, 44.

Yazarı Belli Değil: “Yerel Bilginin Küreselleştirilmesi”. (Nisan 2006). Focus, 12, 3-14.

 

Gazete Makalesi:

Altan, Ç. (23 Mart 2002). “Değişik bir ritimde...”. Milliyet Gazetesi. 12.

 

DİĞER YAYINLAR:

Bildiri (Yayımlanmış):

Sezer, C. (2011). “Devlet Sanat İlişkisinde manipülasyon” [Bildiri]. H. Kamil Yılmaz (Ed.). Sanat Uluslararası Sempozyum Bildirileri, 20-22 Mayıs 2013). (ss. 179-195). İstanbul: Kent Konseyi Başkanlığı.

 

Bildiri (Yayımlanmamış):

Altın, B. ve Kıvanç, İ. (2009). “Marmara Bölgesindeki Heykel sergi envanterleri üzerine”. 25. Marmara Heykel Kongresi, 3-7 Ekim, İstanbul.

 

Poster:

Önal, İ. (Ağustos 2002). “Historical Perspectives on School Librarianship” [Poster]. 68th IFLA General Conference and Council, Glasgow.

 

Patent:

 Kavur, K. H. (2006). Heart Flowerpot, U.S. Patent No. D518,755. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.

 

Ansiklopedi Maddesi:

Ersoy, O. (1973). “Kağıt ve Kağıtçılık”. Türk Ansiklopedisi (XXI, 112-115). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.

 

Rapor:

Devlet Planlama Teşkilatı. (2004). “Devlet Yardımlarını Değerlendirme Özel İhtisas Komisyonu Raporu (Rapor No: DPT: 2681)”. Ankara: DPT.

 

Yasa ve Yönetmelikler:

“İlköğretim ve Eğitim Kanunu”. (1961). T. C. Resmi Gazete, 10705, 12 Ocak 1961.

 

Görüşme:

Mektup, e–ileti, telefon görüşmesi gibi kişisel görüşmeler elde edilebilir kaynaklar olmadıklarından kaynakçaya eklenmezler. Görüşmelere yalnızca metin içinde gönderme yapılır. Örnek: (Sema Göktaş ile kişisel iletişim, 23 Haziran 2013).

 

ELEKTRONİK YAYINLAR:

Basılı Kitabın Elektronik Sürümü:

Başar, H. (1999). Sınıf Yönetimi [Elektronik Sürüm]. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı.

 

Basılı Makalenin Elektronik Sürümü:

Akman–Demir, G., Yeşilot, N. ve Serdaroğlu, P. (2006). “Neurological involvement in Behçet‟s Disease: Clinical Characteristics, Diagnosis and Treatment” [Elektronik Sürüm]. Journal of Neurological Sciences (Turkish), 23(1), 3-7.

Makale:

Yıldırım, A., Ekici, K. M. ve Şahım, T. (t.y.). “İşletmelerin Yönetim Sürecinde Sinerjik Yönetim Anlayışının Önemi”. Bilgi Vadisi, 1(2). Erişim tarih: 04 Nisan 2006, http://www.bilgivadisi.net/idas/index.php?=view&id=86&Itemid=59

Veritabanında Makale ya da Madde:

Coşkun, T., Bozoklu, S., Özenç A. ve Özdemir, A. (1998). “Effect of Hydrogen Peroxide on Permeability of the Main Pancreatic Duct and Morphology of the Pancreas”. The American Journal of Surgery, 176(1), 53–58. Erişim tarihi: 25 Nisan 2006, ScienceDirect.

Rapor:

Devlet Planlama Teşkilatı. (Temmuz 2004). “e–Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planı: Değerlendirme Raporu (Rapor No: 2)”. Erişim: 02 Nisan 2006, http://212.175.33.22/kdep/rapor/ KDEPHaziran2004.pdf

Anonim Ağ Sayfası:

“Bilim Etiği ve Bilimde Sahtekarlık”. (t.y.). Erişim: 04 Nisan 2006, http://www.aek.yildiz.edu.tr/bilim.htm

Ağ Sitesinden Erişilen Ağ Sayfası:

Gordon, C. H., Simmons, P. ve Wynn, G. (2001). “What it is, and how to Avoid it”. Erişim Tarihi: 04 Nisan 2006, University of British Columbia Ağ Sitesi: http://www.zoology.ubc.ca/bpg/Advising/ Plagiarism.htm

Ağ Sitesi:

Tema Vakfı. (t.y.). Erişim tarihi: 04 Nisan 2006, http://www.tema.org.tr

Elektronik Kaynak – Haber, Tartışma Grubu ya da Forum İletisi:

Işık, E. (5 Kasım 2003). Bitki Kütüphanesi [İleti No: 8]. Erişim tarihi: Kutup–L, http://listproc.metu.edu.tr.9000/reguser/KUTUPL/kutupl.1/msg08.html

WEB Sitesine Atıfta Bulunma:

Bir Web sitesinin tümüne (sitedeki belli bir sayfaya değil) atıfta bulunmak için, sitenin adresini vermek yeterli olacaktır. Yazılım Sanayicileri Derneği (http://www.yasad.org.tr)

Özet:

Irak, M. (1998). “Uyku ve Bilgi İşleme Süreçleri”. [Özet] Türk Psikoloji Yazıları, 1 (1), 17-30. Erişim tarihi: 08 Ocak 2000. http://www.psikolog.org.tr/tpy/1/metehan.htm

Bir Web sitesinde belirli bir sayfa:

Türk psikologlar derneği deprem özel çalışma grubu basın bildirisi: Deprem bölgesi eğitim öğretim yılına hazır mı? (22 Eylül, 1999) Ankara: Türk Psikologlar Derneği. Erişim tarihi: 08 Ocak 2000. http://www.psikolog.org.tr/deprem/basinbildiri5.htm

 

ELEKTRONİK DERGİLER

Dergide Basılan ve Internette Yayıımlanan Elektronik Dergilerden Alınan Makaleler:

Gündoğdu, C. (2005). “Mevlânâ`nın Mesnevî`sinde „Mânâ Dili‟”, [Elektronik Versiyon]. Tasavvuf İmi ve Akademik Araştırma Dergisi. 14, 221-231.

Sadece İnternette Yayımlanan Elektronik Dergilerden Alınan Makaleler:

Önder, M. (2008). Medya Kıskacındaki Çocuklar. Makale 9. Erişim tarihi: 25 Nisan 2009. http://www.dinbilimleri.com/dergi/cilt8/sayi4/makale/onder.pdf Elektronik veri tabanları için tarih (CD-ROM‟lar için belirtilmez), kaynak (örn., SSCI, ERIC) ve veritabanının adı ile diğer ek bilgiler (madde numarası gibi) belirtilmelidir. Web kaynakları için ise, o veritabanına giriş sayfasının adresi (URL) verilmelidir. (örnek., http://www.ebscho.com). Saracho, O, N.(1999). A Factor analysis of preschool children‟s play strategies and cognitive style. Educational Psychology, 19 (2), pp 165. [Erişim tarihi: 08 Ocak 2000 EBSCO (Academic Search Elite), http://www.ebsco.com]

 

RADYO VE TV PROGRAMLARI

Film:

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (Yapımcı), Özakman, T. (Senarist) ve Öztan, Z. (Yönetmen). (1996). Kurtuluş [Film]. Türkiye: Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu.

Radyo ve Televizyon Programı:

Berki, T. (Yapımcı). (08 Mart 2006). Promenad [Radyo Programı]. Ankara: RadyoHacettepe.

 

MÜZİK VE SAHNE SANATLARI

Performans / Konser/ Resital:

Erkin, U. C. Piyano Sonatı. T. Berki. Ankara: Bilkent Konser Salonu. (09 Nisan 2006).

Opera:

Puccini, G. Gianni Schichi (Libretto: G. Forzano). Yönetmen: R. Simone, Başrol: C. Guelfi ve D. Dessi, Orkestra Şefi: G. Gelmetti. Roma: Teatro dell‟Opera. (22 Ocak 2002).

Bale:

Kınıklı, Ö. Giriş, Gelişme, Sonuç. Başrol: Ö. Kınıklı. Ankara: Devlet Opera ve Balesi Büyük Sahne. (15 Nisan 2006).

Tiyatro:

Shakespeare, W., Hamlet. Yönetmen: J. Gielgud, Başrol: R. Burton. Boston: Shubert Theatre. (04 Mart 1964).

Müzik Yapıtı:

Beethoven, L. v. (1812). Symphony, No. 7 in A, Opus 92. New York: Dover. (1998) Erkin, U. C. (1932). Keman ve Piyano İçin Improvisation. Ankara: Devlet Konservatuvarı. (1958).

Müzik Kaydı:

Erkin, U. C. (1995). Altı Prelüd [V. Erman]. Ulvi Cemal Erkin: Complete works for piano solo [CD]. Avusturya: Hungaroton Classic. (1994).

 

PLASTİK SANATLAR

Sergi / Kişisel:

 Misman, H., Resim Sergisi. Ankara: Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi. (03–31 Mart 2006)

Sergi / Karma:

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Sergisi. Ankara: Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi. (20–30 Nisan 2006).

Sanat Yapıtı - Koleksiyon ya da Müzelerde:

Sayın, Z. (2003). Esinti [Grafik]. Francavilla al Mare, Italya: Michetti Müzesi.

Sanat Yapıtı – Yayınlarda:

İzer, Z. F. (1986). Balkondan Susamlar [Resim]. S. M. Erinç. Zeki Faik İzer: 1905– 1988 (s. 175). Ankara: Türkiye Halk Bankası. (1990)

 

 

Bölüm politikaları

Makaleler

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

DEKANLAR TOPLANTISI

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş
 

Değerlendirme süreci

HAKEM LİSTESİ

Prof. Abdullah UZ

Prof. Dr. Adnan DİLER

Prof. Dr. Adnan TEPECİK

Prof. Dr. Ahmet Ali BAYHAN

Prof. Dr. Ahmet Şefik GÜNGÖR

Prof. Dr. M. Ali BAYRAKTAROĞLU

Prof. Dr. Ali UÇAN

Prof. Aydın AYAN

Prof. Dr. Ayşe ÜSTÜN

Prof. Basri ERDEM

Prof. Besim Fatih DELLALOĞLU

Prof. Dr. Bekir DENİZ

Prof. Dr. Billur TEKKÖK

Prof. Dr. Binnur Gürler

Prof. Binnur EKBER

Prof. Canan ATALAY AKTUĞ

Prof. Cebrail. ÖTGÜN

Prof. Dr. A. Hakkı TURABİ

Prof. Dr. Cemil ATA

Prof. Dr. Elvan ÖZKAVRUK ADANIR

Prof. Dr. Ertan YILMAZ

Prof. Dr. Fatma ÖZTÜRK

Prof. Dr. Fehmi EFE

Prof. Dr. Güler ERTAN

Prof. Dr. Haldun Özkan

Prof. Dr. Halide SARIOĞLU

Prof. Dr. Hasan YILMAZ

Prof. Dr. Hülya Nutku

Prof. Dr. Hüseyin YURTTAŞ

Prof. Dr. İbrahim YEREBAKAN

Prof. Dr. Kadir PEKTAŞ

Prof. Dr. Kıymet GİRAY

Prof. Dr. Mehmet İNBAŞI

Prof. Dr. Mehmet KARAOSMANOĞLU

Prof . Mehmet Kavukcu

Prof. Dr. Mehmet TAKKAÇ

Prof. Dr. Mehmet YAVUZ

Prof. Dr. Murat TUNCAY

 Prof. Dr. Neslihan Pala

Prof. Dr. Oğuz ADANIR

Prof. Dr. Özer KANBUROĞLU

Prof. Dr. Recai KARAHAN

Prof. Dr. Selçuk HÜNERLİ

Prof. Dr. Sema DOĞAN

Prof. Dr. Semih ÇELENK

Prof. Dr. Semiha AYDIN

Prof. Dr. Sitare TURAN BAKIR

Prof. Dr. Şule ÇİVİTÇİ

Prof. Dr. V. Doğan GÜNAY

Prof. Dr. Vecihi ÖZKAYA

Prof. Dr. Vildan ÇETİNTAŞ

Prof. Dr. Yaşar ÇORUHLU

Prof. Dr. Yüksel SAYAN

Prof. Emel ŞÖLENAY

Prof. Faruk Taşkale

Prof. Gonca İlbeyi DEMİR

Prof. Gören BULUT

Prof. Güler AKALAN

Prof. Günay ATALAYER

Prof. Halil YOLERİ

Prof. Hasip PEKTAŞ

Prof. Hayriye Koç Başova

Prof. Hüseyin ELMAS

Prof. Hüsnü DOKAK

Prof. İsmail.ATEŞ

Prof. Lale ANDİÇ

Prof. Leyla VARLIK ŞENTÜRK

Prof. Mehmet YILMAZ

Prof. Mustafa Bulat

Prof. Mustafa Küçüköner

Prof. Mümtaz DEMİRKALP

Prof. Nesrin ÖNLÜ

Prof. Nuray YILMAZ

Prof. Refa EMRALİ

Prof. Sabri YENER

Prof. Sadrettin SARI

Prof. Sevim ÇİZER

Prof. Sevim SELAMET

Prof. Soner GENÇ

Prof. Şerife ATLIHAN

Prof. Turhan ÇETİN

Prof.Dr. Selda KULLUK YERDELEN

Doç. Dr. Yusuf ÇETİN

Doç. Dr. Aslıhan ÜNLÜ

Doç. Dr. Münevver ÇAKI

Doç. Dr. Savaş YILDIRIM              

Doç. Mete DEMİRBAŞ

Doç. Dr. Mutluhan TAŞ

Doç. Dr. B. Burak KAPTAN 

Doç.Dr. Hüseyin Demir

Doç. Dr. Levent MERCİN

Doç.Mehmet Sinan Niyazioğlu

Doç.Dr. Uğur ATAN

Doç. Dr. Cihan IŞIKHAN

Doç. Dr. Feridun ÖZİŞ

Doç.Dr. Gülay KARŞICI

Doç. Dr. Oya LEVENDOĞLU ÖNER 

Doç. Dr. Emine KOCA

Doç. Dr. Fatma KOÇ

Doç. Dr. Leyla YILDIRIM

Doç. Dr. Özlem ERDEM İŞMAL

Doç. Dr. Pınar GÖKLÜBERKÖZLÜ

Doç. Dr. Saliha AĞAÇ

Doç. Dr. Sedef ACAR

Doç.Dr.Şölen KİPÖZ

Doç. Dr. Fatih ÖZKAFA

Doç. Dr. Filiz NURHAN ÖLMEZ

Doç. Dr. Hafize MELEK HİDAYETOĞLU

Doç. Dr. Sema ETİKAN

Doç. Dr. Mehmet IŞIKLI

Doç.Dr. Nurettin Öztürk

Doç. Dr. Güzin YAMANER

Doç. Dr. Sema GÖKTAŞ

Yrd. Doç. Dr. Selda ERGÜN

 

Açık erişim politikası

Bu dergi yayınlanma ile birlikte açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişimin bilginin global değişimini arttırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğuracaktır.

 

Dergi Hakkında

ilkçağlardan beri varolan sanat, toplum üzerinde belirleyici bir güce sahiptir.
Topluma "doğru" ve "güzel" olanı öğreten/gösteren sanat, bulunduğu
toplumun da aynası durumundadır. Toplum üzerinde neredeyse eğitim
programlarına eşdeğer eğitici bir gücü vardır. Bireye yaşama sevinci aşılarken
aynı zamanda iyi bir vatandaş ve üretken bir insan olma idealini yükler.
Ulu Önder Atatürk; "Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri
kopmuş demektir" demekle, sanat ve toplum arasındaki yaşamsal bağı
vurgulamıştır.
Atatürk Üniversitesi bünyesinde yedi yıldır faaliyet gösteren Güzel Sanatlar
Fakültesi, bir yandan eğitim ve öğretimini sürdürürken bir yandan öğrenci ve
öğretim elemanlarının sanatsal çalışmalarıyla bölgemizin sanata olan
ihtiyacına başarılı bir şekilde cevap vermektedir. Güzel Sanatlar Fakültesi bu
kez hazırlamış olduğu SANAT dergisi ile bilimsel yayın dünyasına önemli bir
katkıda bulunmaya hazırlanıyor. ilk sayıda bile hemen farkediten titiz çalışma.
sürekliliğinve başarının iterleyen zamanla birlikte artacağının bir göstergesidir.
Derginin hazırlanmasındaemeği geçen tüm öğretim elemanlarınıve böyle
önemli bir çalışmaya önayak olan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Sevim SACSÖZ'ü kutluyorum.



ISSN: 1302-2938