Mersin'de Yaşayan Son Yörükler Olan Sarıkeçeliler'in Yaşantıları, Kültürel Özellikleri ve Yörük Müziği Üzerine Bir Araştırma

Metin KARKIN Selin ONAY
2.410 4.716

Öz


Öz

Bu çalışmada, Mersin İli’nde yaşayan son Yörükler (Sarıkeçililer) ele alınmış olup, Sarıkeçililer’in yaşam tarzları, konar-göçerliği araştırılarak genel bir değerlendirme yapılmıştır. Son yörükler olan Sarıkeçili aşiretinin etnik faaliyetleriyle kültürel yaşantıları arasındaki uyumu ve bu uyumun müzik kültürleriyle olan ilişkisi konu alınmıştır. Yörük, Anadolu ve Rumeli’de göçebe hayatı yaşayan, hayvancılığa bağlı geçimini sağlayan ve mevsim geçişlerine göre göç eden konar-göçer topluluklardır.

Yapılan araştırmada, Mersin İli’nde yaşayan Sarıkeçili Yörüklerine bizzat ulaşılarak görüşme, mülakat, sözlü iletişim yoluyla veriler toplanmış, elde edilen bulgular ışığında yörüklerin yaşam koşullarına, karşılaştıkları sıkıntılara ve kendilerine özgü kültürel özelliklerine yer verilmiştir. Her bölgede farklı isimlerle adlandırılan yörükler, Mersin İli’nde Sarıkeçili aşireti olarak adlandırılmaktadırlar. Sarıkeçili aşiretinin incelenmesindeki en büyük sebep, göçebe hayatı yaşayan son yörüklerden olmalarıdır. Günümüzde hala konar-göçer topluluklar olarak yaşayan yörükler, geçmişin bugün ile olan ortak bağlantısıdır.

Anahtar Kelimeler: Yörük, Sarıkeçili, Konar-göçer, Aşiret, Boğaz çalma

 


A Study On Life, Cultural Features and Music of Sarıkeçililer, The Last Yoruks (Turkish Nomads) Living in Mersin Province

 

Abstract

The last Yoruks (Turkish nomads) living in Mersin province (Sarıkeçililer) is examined and a general evaluation is made by analyzing lifestyles and nomadism (camping and migration) of Sarıkeçililer in this study. The harmony between the ethnic activities and the cultural lives of Sarıkeçili tribe, the last Yoruks and the relation of this harmony with their musical culture has been determind as the subject of this study. Yoruks are groups which camp and migrate according to seasons, live a nomadic life in Anatolia and Rumelia and which provide livelihood on animal breeding.

Sarıkeçili Yoruks living in the Mersin province were reached in person in the study and data were collected through interviews, surveys and oral communication, and the living conditions of Yoruks, the problems encountered thereby and their unique cultural features were included in the study in light of findings. The Yoruks, called by different names in each region, are called as the Sarıkeçili tribe within the province of Mersin. The biggest reason of examining the Sarıkeçili tribe is their being one of the last Yoruks living a nomadic life. The Yoruks still living a nomadic life in our day is a bridge between the present and the past.

Keywords: Yoruk, Sarıkeçili, Nomadic, Tribe, Throat Playing 


Tam metin:

PDF