KAYSERİ ARKEOLOJİ MÜZESİ’NDE BULUNAN BİZANS DÖNEMİ ANONİM FOLLİSLERİ / Byzantine Anonymous Folles in Kayseri Archeological Museum

Ahmet Yuka
1.681 999

Öz


Bizans sikkeleri, I. Anastasius (491–518) ile XI. Konstantinos (1448–
1453) arasındaki dönemi kapsamaktadır. Bu dönem içinde yaklaşık yüz yıllık bir
süreyi kapsayan Anonim Follisler, I. İoannes Tzimiskes (969–976) zamanında
tedavüle girmiştir. Anonim Follisler ön yüzünde Hz. İsa tasviri, arka yüzünde
dört satır yazı olan sikkelerdir. X. Konstantinos Dukas (1059–1067) döneminde
Hz. İsa tasviri yerine imparator portresi konmuştur. Bu çalışmada Kayseri
Arkeoloji Müzesi‘nde yer alan 107 Anonim Follis incelenmiştir. Bizans tarihinde
970–1072 yılları arasında tedavülde kalan Anonim Follisler müzede A2, B, C, D,
G ve I Grubu ile temsil edilmektedir. Çalışmada ayrıca Anonim Follisler’in ön
yüz ve arka yüz çizimleri yapılarak tanıtılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kayseri, Bizans, Sikke, Anonim Follis
Byzantine Anonymous Folles in Kayseri Archeological Museum

Abstract
Byzantine coins, I. Anastasius (491-518) and XI. Konstantinos (1448-
1453) covers between the period. Anonymous folles, covering a period of about
a hundred years in this period, I Ioannes Tzimiskes (969-976) entered into
circulation time. Anonymous Folles, depicted on the face of Jesus, the coins are
four lines of text on the back. X. Konstantinos Dukas (1059-1067) period, Jesus
depicted portrait of the emperor was put in place. In this study, 107 located in
Kayseri Archaeological Museum Anonymous folles were examined. Byzantine
history of remaining in circulation in the years 970-1072 Anonymous Folles, at
the museums A2, B, C, D, G and I are represented by Group. The study also was
introduced to the front face and rear face of the Anonymous Folles drawings.
Keywords: Kayseri, Byzantine, Coins, Anonymous Folles


Anahtar kelimeler


Kayseri, Bizans, Sikke, Anonim Follis

Tam metin:

PDF

Referanslar


Akyürek, E. (1998). “M.S. IV.-XI. Yüzyıllar: Helenistik Çağ ve Roma

İmparatorluk Dönemi’nde Kappadokia Krallığı”, Kapadokya, (1. Baskı), Ayhan Şahenk Vakfı Yayınları, İstanbul. Baydur, N. (1998). Roma Sikkeleri, (1. Baskı), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul.

Bellınger, A. R. - Grıerson P. (1999). Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection, Leo III to

Nicephorus III 717-1081, Volume 3-Part 2, (First Impressıon),

Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies, Washington D.C. Çantay, D. (2008). Edirne-Makedonya Kulesi Kurtarma Kazılarında Ele Geçen

Bizans Sikkeleri ve Mühürleri, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara. Eldem, H. E. (1982). Kayseri Şehri: Selçuklu Tarihinden Bir Bölüm, (1. Baskı),

(Çev. Kemal Göde), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara. Gökalp, Z. D. (2009). “Malatya Arkeoloji Müzesinde Bulunan Bizans Anonim

Follisleri”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9, (1), 2009, s. 217–250.

Gökalp, Z. D. (2007). Yalvaç Ve Isparta Arkeoloji Müzelerinde Bulunan Bizans

Sikkeleri, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir. Harl, K. W. (2002). Kazılarda Bulunan Sikkelerin Tanımlanması İçin Rehber

(Bizans M.S. 498–1282), (1. Baskı), (Çev. Burçak Delikan), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul.

İpşirli, M. (2002). “Kayseri”, Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Türkiye

Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi, Ankara 2002, XXV, 49 Malatya Arkeoloji Müzesi’nde bulunan Anonim Follisler için bkz., Zeliha Demirel

Gökalp, “Malatya Arkeoloji Müzesinde Bulunan Bizans Anonim Follisleri”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9, (1). 2009, s. 217–250. Kaynakça Kaynakça

Akyürek, E. (1998). “M.S. IV.-XI. Yüzyıllar: Helenistik Çağ ve Roma

Akyürek, E. (1998). “M.S. IV.-XI. Yüzyıllar: Helenistik Çağ ve Roma

İmparatorluk Dönemi’nde Kappadokia Krallığı”, Kapadokya, (1. Baskı), Ayhan Şahenk Vakfı Yayınları, İstanbul. Baskı), Ayhan Şahenk Vakfı Yayınları, İstanbul. Baydur, N. (1998). Roma Sikkeleri, (1. Baskı), Arkeoloji ve Sanat Yayınları,

Baydur, N. (1998). Roma Sikkeleri, (1. Baskı), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul. İstanbul.

Bellınger, A. R. - Grıerson P. (1999). Catalogue of the Byzantine Coins in the Bellınger, A. R. - Grıerson P. (1999). Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection, Leo III to

Nicephorus III 717-1081, Volume 3-Part 2, (First Impressıon),

Nicephorus III 717-1081, Volume 3-Part 2, (First Impressıon),

Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies, Washington D.C. Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies, Washington D.C. Çantay, D. (2008). Edirne-Makedonya Kulesi Kurtarma Kazılarında Ele Geçen

Çantay, D. (2008). Edirne-Makedonya Kulesi Kurtarma Kazılarında Ele Geçen

Bizans Sikkeleri ve Mühürleri, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara. Eldem, H. E. (1982). Kayseri Şehri: Selçuklu Tarihinden Bir Bölüm, (1. Baskı),

Eldem, H. E. (1982). Kayseri Şehri: Selçuklu Tarihinden Bir Bölüm, (1. Baskı),

(Çev. Kemal Göde), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara. (Çev. Kemal Göde), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara. Gökalp, Z. D. (2009). “Malatya Arkeoloji Müzesinde Bulunan Bizans Anonim

Gökalp, Z. D. (2009). “Malatya Arkeoloji Müzesinde Bulunan Bizans Anonim

Follisleri”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9, (1), 2009, s. 217–250. 217–250.

Gökalp, Z. D. (2007). Yalvaç Ve Isparta Arkeoloji Müzelerinde Bulunan Bizans

Gökalp, Z. D. (2007). Yalvaç Ve Isparta Arkeoloji Müzelerinde Bulunan Bizans

Sikkeleri, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir. Bilimler Enstitüsü, Eskişehir. Harl, K. W. (2002). Kazılarda Bulunan Sikkelerin Tanımlanması İçin Rehber

Harl, K. W. (2002). Kazılarda Bulunan Sikkelerin Tanımlanması İçin Rehber

(Bizans M.S. 498–1282), (1. Baskı), (Çev. Burçak Delikan), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul.

Sanat Yayınları, İstanbul. İpşirli, M. (2002). “Kayseri”, Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Türkiye

İpşirli, M. (2002). “Kayseri”, Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Türkiye

Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi, Ankara 2002, XXV, XXV, 49 Malatya Arkeoloji Müzesi’nde bulunan Anonim Follisler için bkz., Zeliha Demirel 49 Malatya Arkeoloji Müzesi’nde bulunan Anonim Follisler için bkz., Zeliha Demirel

Gökalp, “Malatya Arkeoloji Müzesinde Bulunan Bizans Anonim Follisleri”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9, (1). 2009, s. 217–250.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9, (1). 2009, s. 217–250.