Mayalardan günümüze Meksika'da seramik ve seramik heykel sanatı üzerine bir değerlendirme

S. Sibel Sevim, Cemalettin Sevim, Öznur Yıldırım
1.668 402

Öz


Seramik var olduğundan bu yana çeşitli kültürlerin birikimleri ile farklı formlarda vücut bulmuştur. Meksika seramikleri üzerinde yaşadığı çok renkli kültürlerin etkisiyle Orta Amerika’da çok önemli bir yere sahip olmuştur. Maya ve Aztek kültürünü içinde barındıran sanat anlayışı ile günümüz Meksika seramik heykel sanatının da temelleri oluşturulmuştur. “Anadolu ve Orta Amerika Ülkelerindeki Geleneksel Seramik El Dekorlarının Karşılaştırılması” isimli, (1306E224 numaralı) Anadolu Üniversitesi Yayın ve Araştırma Teşvik Projesi kapsamında Meksika’ya yapılan araştırma gezisinde Meksika seramikleri ve Meksika’da seramik heykel sanatı tarihsel süreç içerisinde incelenerek günümüz çağdaş örneklerine kadar değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Meksika Seramikleri, Maya Kültürü, Seramik Heykel

 

AN EVALUATİON OVER The ART of CERAMİC and CERAMİC SCULPTUERS in MEXICO FROM MAYA to PRESENT

Abstract

Ceramics has come into existence with the accumulation of various cultures in different forms since its first obtaining. Mexican ceramics has always been attractive in Central America under the influence of a very colorful culture. Today’s Mexican ceramic sculpture has become the base of Mayan and Aztec culture foundations. In this study the historical process and the contemporary instances of Mexican ceramic sculpture is examined by using and evaluating the study named "Comparison of Anatolia and Central American countries Traditional Ceramic Hand Decoration", (1306E224 number), Anadolu University Publications and Research Promotion Project in Mexico research trip.

Key Words: Mexican Tiles, Mayan Culture, Ceramic Sculpture.


Anahtar kelimeler


Meksika Seramikleri, Maya Kültürü, Seramik Heykel

Tam metin:

PDF

Referanslar


Artesanianias de Mexico Con Mapfre, (2012) Mascaras, Mexico

Çobanlı Z., Genç P. (2009). Yirminci Yüzyılda Geleneksel Meksika Seramikleri. Seramik Türkiye Dergisi No: 29 sy:134-139

Guillermo, Rosario. (2010) Brief İntroduction To The History Of The Sculpture in Ceramic in Mexico.

Lee Hun-Gook, You Hwa-Yeol. (2010) The Aesthetics of Mayan

Civilization Reflected in Clay Dolls, Ceramics Technical, No:31 Sayfa:96-99

http://thematrix.sureste.com/cityview/cancun1/articulos/talavera.htm

http://centrodeartigos.com/articulos-utiles/article_105867.html

http://www.fusda.org/Revista25-26/Revista25

26EL%20ARTE%20POPULAR%20MEXICANO.pdf

http://www.arqueomex.com/S2N3nDOSIER93.html

http://www.profesorenlinea.cl/universalhistoria/mayas.htm