Minimal sanatta Dan Flavin'i Gestalt algı kuramıyla anlamlandırma

Önder Yağmur
2.299 1.198

Öz


1960’larda Amerika’da ortaya çıkmış olan sanat akımı Minimalizmin önde gelen sanatçılarından Dan Flavin’in minimal sanat anlayışı, bazı çalışmalarından örnekler verilerek Gestalt algı teorisi yaklaşımıyla sanatçının eserlerinin anlamlandırılması yapılmıştır. Özellikle Flavin ile bütünleşen floresan heykellerinin Gestalt algı teorisinin şekil-zemin ilişkisi, yakınlık, benzerlik, tamamlama, devamlılık ve basitlik ilkeleri doğrultusunda ele alınarak tekrar yorumlamaya gidilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Dan Flavin, Minimal Sanat, Heykel

The Meaning of Dan Flavin with Gestalt Theory in Minimal Art

Abstract Art movement which emerged in America in the 1960s Minimalism is the leading artist Dan Flavin minimal understanding of art, giving examples from some of the studies have been conducted to make sense of the artist's works with the Gestalt theory of perception approach. Especially figure-ground relationship of Gestalt perception theory of integrated fluorescence Flavin sculpture, proximity, similarity, completion, the meaning is made in accordance with the principles of sustainability and simplicity.

Key Words: Dan Flavin, Minimal Art, Sculpture


Anahtar kelimeler


Dan Flavin, Minimal Sanat, Heykel

Tam metin:

PDF

Referanslar


Alpan, G. (2008). “Görsel Okuryazarlık ve Öğretim Teknolojisi”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Aralık 2008, Cilt: V, Sayı: II, s. 88-89

Ataseven, O. (2012). “Dan Flavin’in Mekanı Dönüştüren Işığı ve Minimalizme Yaklaşımı”, Süleyman Demirel Üniversitesi ART-E Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi, Mayıs- Haziran 2012-09, s. 91, ISSN: 1308-2698

Becer, E. (1997). “İletişim ve Grafik Tasarım”, Dost Kitabevi, Ankara, s. 64, ISBN: 975-7501-09-3

Bozkanat, E. (2013). “Gündem Kurma Perspektifinden Algı Yönlendirme: Alkol Düzenlemesi Yasası Örneği”, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, s. 25

Çağlayan, S. (2014). “Sanatta Görsel Algının Literatür Açısından Değerlendirilmesi”, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, Makale No 16, s.161, ISSN: 2146- 9199

Döl, A., Avşar, P. (2013). “Minimalizm Akımı Kapsamında Nesne Anlayışının Yeniden Değerlendirilmesi”, İdil Dergisi, Cilt 2, Sayı 10, s. 9, DOI: 10.7816/idil-02-10-01

Eczacıbaşı sanat ansiklopedisi, (1997). İstanbul, Cilt 2, s. 673

Erişti, S.D., Uluuysal, B., Dindar, M. (2013). “Görsel Algı Kuramlarına Dayalı Etkileşimli Bir Öğretim Ortamı Tasarımı ve Ortama İlişkin Öğrenci Görüşleri”, Anadolu Journal of Educational Sciences International, January 2013, 3(1), s. 49

Fineberg, J. (2014). “1940’tan Günümüze Sanat”, Karakalem Kitabevi Yayınları, İzmir, s. 288, ISBN: 978-605-4146-10-9

Kalyoncu, R. (2000). “Temel Tasarımın Modern Sanat Eğitiminde Uygulanabilirlik Düzeyi”, Y.Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim-İş Eğitimi Ana Sanat Dalı, Resim-İş Eğitimi Programı, Trabzon, s. 18

Orhon, B.İ. (2003). “Görsel Algı ve Temel Sanat Eğitimi”, Mesleki Eğitim Dergisi, Cilt 5, Sayı 10, s. 149. ISSN: 1302-4116

Şirin, E.S. (2012). “Sanat Eğitimi Kapsamında “Görsel Algı” ve Gestalt”, I.Cyprus International Congress of Educational Research, 06-09 December 2012, Kyrenia / North Cyprus, s. 271

Tuğal, S.A. (2012). “Oluşum Süreci İçinde Op Art”, Hayalperest Yayınevi, İstanbul, s. 26, ISBN:978-605-62490-7-5

Yaman, İ.Ş., Ekim, T., Sungur, S., Özer, C. (2012). “Çağdaş Dünya Sanatı”, MEB Yayınları, 1. Baskı, s. 138, ISBN: 978-975- 11-3651-0