KUR’ÂN-I KERİM’DE TEVÂFUK / Tawafuq In Holly Qur’an

Yusuf Bilen
1.100 748

Öz


İki şeyin birbirine uygun ve denk gelmesi demek olan tevâfuk, bilim sahasına yeni girmiş
bir kavramdır. Kur’an-ı Kerim’in kendinden alınan ölçülerle sayfa ve satır sistemi oluşturulan
âyetberkenar Mushaf, ezberleme, okuma ve yazmada büyük kolaylıklara vesile olmuştur.
XX. yüzyılın ortalarına doğru yazılmaya başlanan tevâfuklu Kur’ân-ı Kerim’in yazılma
gayesi; Kur’ân’ın gözlere hitap eden yönünü, “gözlü tabaka” denilen manayı anlamayan avam
tabakasının dahi görebilecekleri, harika bir görsel ziyafeti herkese göstermek Kur’ân yazısına
tekrar dikkatleri çekmektir.
Tevâfuklu kelimeler tam bir i‘câz nüktesi olmayıp i‘câzın görevini yapan, i‘câza destek
veren bir durum olduğundan ve harika denk gelmelerin tesadüf işi olamayacağından Kur’ân-ı
Kerim’e ait bir mucizedir. Tevâfuklu Kur’ân-ı Kerim ilk defa Ahmed Hüsrev Altınbaşak tarafından
yazılmıştır. (“İlk defa” olarak değil diye biliyorum, aslında başka yazanlar da vardı... Belki de ilk
defa tam gözükmesine dikkat çekilerek ifade edilebilir.)

Anahtar Kelimeler: Tevâfuk, Tevâfuklu Kur’ân-ı Kerim, Hüsrev Efendi, Âyetberkenar, Şumnu
donağı.

 

Abstract
Tawafuq, defined as compatibility and coincidence of two entities, is a new term used in
scientific area. The common handwriting form of the Holy Quran, in which a page and line system
was formed using measurement criteria taken from it, is called ayetberkenar Mushaf. This form
provides great facilities in memorizing, reciting, and handwriting the Quran.
The aim of handwriting the Mushaf with tawafuq, which was first handwritten by mid of
XXth century, is to present a wonderful visual taste to the commons who do not understand the
meaning of the Quran addressed to eyes, i.e. the meaning so-called “gözlü tabaka”.
The words with tawafuq are not the just an i’jaz wit, but support the i’jaz, and since the
wonderful tawafuqs are not ordinary coincidence they are miracles belonging to the Quran. The
Mushaf with tawafooq was first handwritten by Ahmed Hüsrev Altınbaşak.

Keywords: Tawafuq, The Mushaf with tawafooq, Ahmed Husrev, ayetberkenar Mushaf, Shumen
donagı


Anahtar kelimeler


Tevâfuk, Tevâfuklu Kur’ân-ı Kerim, Hüsrev Efendi, Âyetberkenar, Şumnu donağı

Tam metin:

PDF

Referanslar


Altıkulaç, T. (1428/2007). Hz. Osman’a İzâfe Edilen Mushaf-ı Şerîf, (Topkapı Sarayı Müzesi Nüshası), İstanbul.

Antik A.Ş. Kültür Yayınları. (1400/2010). Yılında Kur’ân-ı Kerim, İstanbul.

Derman, M. Uğur. (2010). Doksan Dokuz İstanbul Mushafı, İstanbul.

Hayrat Neşriyat, Kur’ân ve Tevâfuk. (1996). İstanbul.

Hayrat Vakfı İlmî Araştırma Heyeti. (2013). Bediüzzaman Said Nursi ve Hayru’l-Halefi Ahmed Hüsrev Altınbaşak (I,II,III), Isparta.

Çağbayır, Y. (2007). Ötüken Büyük Sözlük (I-V), İstanbul.

Çöğenli, M. S., Bakırcı, S. (2014). Müsennâ Tevâfuklu Kur’ân-ı Kerim, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları no: 14, Erzurum.

Müstakîmzâde, Süleyman Sa‘deddîn, (1928). Tuhfe-i Hattatîn, İstanbul.

Bediüzzaman Said Nursi. (1934). Rumuzât-ı Semâniye (Osmanlıca el yazma), ----- İşârâtü’l-İ‘câz fî Mezânni’l-İ‘câz, Altınbaşak Neşriyat, İstanbul, 2014 ----- Mektûbât Mecmuası, Altınbaşak Neşriyat, İstanbul, 2011 ----- Zülfikar Mecmuası, Altınbaşak Neşriyat, İstanbul, 2011

Rado, Şevket, Türk Hattatları, İstanbul, tarihsiz.