“ŞAHESER” FENOMENİNE ANIT STATÜSÜ AÇISINDAN YAKLAŞIM / An Approach from the Prism of Monument Status to Phenomenon of "Masterpiece"

Yegane Muhammed Eyvazova
1.108 280

Öz


Müze yönetimi və anıt yönetimi üzerinə gerçekleştirilen çalışmalar “şaheser” fenomeninin
“tarih və medeniyet anıtı” statüsüne dönüşümünün araştırılmasının bir aşamasını teşkil etmektedir.
Maddi olmayan değerler içerisinden “şaheser”lerin tespiti mekanizmasında da maddi değerlerdə
olduğu gibi, tarihi, sanatsal-estetik, tüketim, sosyal temel değer kriterlere öncelik verilir. Medyada
bile yaygın olan “Sözlü halk edebiyat abideleri”, “Edebi anıtlar”, “Müzik anıtları” ve diziden olan
adları “anıt” kavramının anlam yükündüki müze anlayışının artık toplum tarafından da fark
edikdiğini kanıtlamakdadır.

Anahtar Kelimeler: Şaheser, yapıt, yenilikçi, müzecilik, dahi

 

Abstract
Museum management studies and monument management studies constitute one of the levels of
the transformation from basic category phenomenon of "masterpiece" to the status of "history and
culture monument." This phenomenon applied for the first time for work of art surrounds the rare
UNIKAL and original examples of the man creative work broadening the diapason of modern
fixing in considerable degree every day.

Keywords: Masterpiece, monument, innovator museum management studies, geniuses


Anahtar kelimeler


Şaheser, yapıt, yenilikçi, müzecilik, dahi

Tam metin:

PDF

Referanslar


Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü. C. IV, “Şerq-Qerb”, Bakü, 2008.

Белинский В.Г. О русских классиках. «Художественная литература», Москва.1986.

Гамидов О.М. Немецкая классическая эстетика о художественности. «Анкор», Баку, ПЦ-2000.

Гегель Г.В.Ф. Лекции по эстетике. Т.1. «Наука», Санкт-Петербург. 1999.

Лукьянов Б.Г. Эстетическая оценка искусства: сущность и критерии. «Знание», Москва, 1977.

Кант И. Сочинения в шести томах. Т.5. Толстой Л.Н. Собрание сочинений в 22-х т. Т.15. Статьи об искусстве и литературе. «Художественная литература», Москва.1983.

Эстетика. Словарь /Под общ.ред. А.А.Беляева и др.-М.: Политиздат, 1989.

Шеллинг Ф.В. Философия искусства. «Мысль», Москва.1966.

Шитов И.П.Природа художественной ценности. «Вища школа», Киев, 1981.