HATTAT KEVKEB MEHMED EFENDİ’NİN TALEBESİ HATTAT DERVİŞ HÜSEYİN EFENDİ’YE AİT BİR KUR’ÂN-I KERİM

Yusuf Bilen
1.473 490

Öz


İslâm tarihi boyunca sultanlar, vezirler, devletin ileri gelenleri,
varlıklı kişiler ve hanım sultanlar tarafından cami, medrese, tekke ve benzeri
yerlere Kur’ân-ı Kerim, Buhari-i Şerîf, Delâilü’l-Hayrât vakfedilmesi
geleneğini süregelmiştir. Günümüzde ise el yazma Kur’ân-ı Kerim’lerin
yerini matbuları almıştır. Kastamonu Kadı Nasrullah Camii’ne vakfedilmek
üzere Hacı Mehmed kızı Kerime Hatun tarafından Hattat Derviş Hüseyin bin
Mehmed’e yazdırılan Kur’ân-ı Kerim, ferağ kaydından anlaşıldığına göre
1127/1715 tarihlidir. Hafız Osman’ın talebesi Hâfız Mehmed Kevkeb’in
talebelerinden olan Derviş Hüseyin, Hafız Osman mektebinin takipçisi olarak
oldukça güzel bir nesih yazıya sahiptir. Harflerin bünyeleriyle birlikte hareke
ve tezyînî işaretler hocasının hocası olan Hâfız Osman tarzındadır. Tezhipsiz,
deri ciltli olan Kur’ân-ı Kerim günümüze kadar yıpranma ve parçalanma
olmadan gelmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hattat, Derviş Hüseyin, Kevkeb Mehmed Efendi,
Kastamonu.
A Student of Hattat Kevkeb Mehmet Efendi A Qur’an which
Belongs to Hattat Derviş Hüseyin Efendi
Abstract
During the Islamic history, devoting the manuscripts of the Holy
Quran, Holy Bukhari, Dalail al Khairat to a mosque, madrasah, dervish lodge
by the sultans, viziers, eminent bureaucrats, wealthy people and princesses
continued as a tradition. Today, the hand-written manuscripts of the Quran
have been placed by the printed copies.
The manuscript of the Quran, handwritten by Islamic calligrapher
Dervish Hüseyin bin Mehmed under the patronage of Kerime Hatun, the
 

daughter of Hacı Mehmed as being devoted to Kastamonu Kadı Nasrullah
Mosque was completed in the year 1127/1715 according to its record of
faragh. Dervish Hüseyin, one of the pupils of Hafiz Mehmed Kevkeb, who is
the pupil of Hafiz Osman, has a considerably beautiful naskh calligraphy as a
follower of the school of Hafiz Osman. The style of the structure of
characters together with vowel points and decorative signs follow the style of
Hafiz Osman, the master of his master. This unilluminated, leather bound
manuscript of the Quran has been reached up to date without much
disturbance.
Keywords: Calligrapher, Darwish Hussein, Kevkeb Mehmed Efendi,
Kastamonu.


Anahtar kelimeler


Hattat, Derviş Hüseyin, Kevkeb Mehmed Efendi,

Tam metin:

PDF

Referanslar


Akkanat, C. (2010). “Çok Katmanlı Bir Yapı: Kastamonu’da Nasrullah Camii”, Diyanet Dergisi, Ankara.

Altıkulaç, T. (2007). Hz. Osman’a İzâfe Edilen Mushaf-ı Şerîf, İstanbul. Dere, Ö.F. (2009).Hattat Hâfız Osman Efendi, Korpus Kitap Sanat yayıncılık, İstanbul, Derman, U. (1994). “Dervi ş Mehmed Kevkeb Efendi”, DİA, IX, İstanbul, 19

Doksan Dokuz İstanbul Mushafı, İstanbul, 2010.

Habib, Hat ve Hattâtân, Kostantiniyye, 1305.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin Efendi, ( 1928). Tuhfe-i Hattâtîn, İstanbul.

Kanba ş, Mahmut Sami, Geçmişten Günümüze Mushaf-ı Şerîf, İstanbul. Rado, Ş. Türk Hattatları, İstanbul. Serin, M.( 2010). Hat Sanatı ve Me şhur Hattatlar, İstanbul.

Seymen, L. (2009). Üsküdar’a Kadar Kastamonu, YKY., İstanbul.