SIRSIZ SERAMİKLERDEN BİR GRUP: SÜZGEÇLİ TESTİLER/SÜZGEÇLER / A Group of Unglazed Ceramics: Jugs/Filters

Nurşen Özkul Fındık
1.723 1.358

Öz


Öz
Sırsız seramik/toprak kaplar Neolitik dönemden itibareninsanoğlunun ihtiyaçları ve coğrafi koşullara bağlı olarak farklı yöntemlerle,farklı formlarda üretilmiştir. Bu çalışmada sırsız seramikler arasında yer alanve Türk seramik sanatında pek bilinmeyen bir grup oluşturan süzgeçli testiler,testi süzgeçleri üzerinde çalışılmıştır. Hasankeyf kazılarında, özellikle BüyükSaray kazılarında çok sayıda süzgeç parçası ele geçmiştir. Fakat kazılardasağlam/tüm süzgeçli testi az sayıda bulunmuştur. Bu tür kil süzgeçler Erkenİslam döneminden itibaren İslam seramik sanatında görülmektedir. Testininsilindirik boynunun içine/farklı seviyelere yerleştirilen bu süzgeçler, testiboynunun genişliğine bağlı olarak farklı büyüklüklerdedir. Göze doğrudangörünmeyen dar /kapalı bir alana yerleştirilen bu küçük dairesel yüzeyler ajurtekniğinde çok özenli, birbirinden farklı bezemelerle süslenmiştir.

Abstract
As from Neolithic period, unglazed ceramics and pots have beenproduced in different techniques and forms depending on geographicalconditions and the needs and necessities of human beings. The aim of thisstudy is to introduce filters that belong to a group of fairly unrecognizedunglazed ceramics of Turkish ceramics. A large number of filter pieces havebeen captured in Hasankeyf excavations, especially among the ones in BüyükSaray. However, undamaged filters are few. This sort of clay type filters canbe seen in Islamic ceramics as from early Islamic period. These filters areplaced into cylindrical neck of jugs. They are in different sizes depending on width of the neck. These small surfaces are placed in a narrow and closedarea that cannot be seen directly. Different decorations in openworktechnique are done on these surfaces.

Anahtar kelimeler: Testi, Süzgeç, Sırsız Seramik, Hasankeyf
Keywords: Jug, Filter, Unglazed Ceramic, Hasankeyf

Anahtar kelimeler


Testi, Süzgeç, Sırsız Seramik, Hasankeyf

Tam metin:

PDF

Referanslar


Fehervari, G . (2000).Ceramics of the Islamic World in the Tareq Rajab Museum , New York.

Grube, E.J. (1976). Islamic Pottery of The Eighth to the Fifteenth Century in the Keir Collection, London.

Özkul Fındık, N. (2009). Hasankeyf Seramikleri (2004-2006), Ankara. Riis, P.J.-V. Poulsen, (1957). Hama, Fauilles et Recherches 1931-1938, Vol IV, pt.2, Copenhagen.

Watson, O. (2004). Ceramics From Islamic Lands; Kuwait National Museum, The Al-Sabah Collection, London.

Wilkinson, C.K. (1973). Nişapur:Pottery Of The Early Islamic Period, New York.