İTALYA ÖRNEKLERİYLE DAİRE BİÇİMLİ KAPI TOKMAKLARI / Circular Door Knockers With Italian Types

Zerrin Köşklü
1.624 1.170

Öz


Öz
Bu makalede İtalya’da Roma, Floransa, Venedik, Napoli, SanGimignano, Siena ve Göller Bölgesi’nde tespit ettiğimiz daire biçimli kapıtokmakları üzerinde durulmuştur. Özenle korunduğu anlaşılan kapıtokmakları içerisinde büyük bir yoğunluğu bu tip oluşturmaktadır. Dairebiçimli-yuvarlak kesitli- ve daire biçimli -dikdörtgen kesitli- olmak üzere ikiana tip belirlenmiştir. Kapı halkaları ve tokmakları ayırımına gidilmedentespit edilen örneklerin ayrıca aynaları da incelenmiştir. Daire biçimlitokmaklarda bezemesiz ve bezemeli örnekler bulunmaktadır. Özelliklebezemede akant yaprakları, C kıvrımları ve çiçek motifleri dikkat çekicidir.İtalya’da diğer kapı tokmaklarında olduğu gibi bu grubu oluşturantokmaklarda da pirinç, bronz ve demir kullanılmıştır.

AbstractIn this article circular door knockers identified in Rome, Florence,Venice, Naples, San Gimignano, Siena and Lakes Region, Italy areemphasized. Among door knockers which appear to be meticulouslyprotected, this type is predominant.Two main types, particularly circular-circular section and circularrectangularsection were identified. Without making any distinction betweendoor knockers and door-rings, mirrors of the types identified were analyzedas well. There are plain and ornamental types of circular door knockers. Acanthus leaves, C curves and floral motifs are remarkable especially inornamental types.In this group of door knockers, generally brass, bronze and iron wereused as in the other types of door knockers in Italy.

Anahtar Kelimeler: İtalya, Kapı Tokmağı, Kapı Halkası.
Keywords: Italy, Door Knocker, Door-Ring.

Anahtar kelimeler


İtalya, Kapı Tokmağı, Kapı Halkası.

Tam metin:

PDF

Referanslar


Ataoğuz Çal, Ö. (2004). “Kastamonu Şehri Kapı Halkaları ve Tokmakları” Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi C.12, S.2 Kastamonu, 485-50

Ataoğuz Çal, Ö.(2008). “Ali Bey Adası (Ayvalık) Kapı Halkaları ve Tokmakları” Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi S.25, Yıl: 2008/2, Kayseri, 225-240.

Çal, H. - Çal, Ö.(2008). Trakya Bölgesi Kapı Tokmakları ve Çekecekleri, Ankara.

Çal, H.(1999). “Afyon Şehrinin Kapı Tokmakları”, Vakıf ve Kültür, C. 2, S.6, Ankara, 50–53.

Çal, H.(1999). “Osmanlı Kapı Halkaları ve Kapı Tokmakları”, Osmanlı, C. 11, Ankara, 275-284.

Çal, H.(2001). “Hatay Kapı Halkaları Ve Tokmakları”, Ortadoğu’da Osmanlı Dönemi Kültür İzleri Uluslar Arası Bilgi Şöleni Bildirileri, 1. C, Ankara, 173–188.

Denktaş, M.(2005). “Divriği’nin Kapı Tokmakları ve Kapı Halkaları” Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2005/2, S.19, Kayseri, 113-1

Köşklü, Z.(2006). “ Eski Erzurum Evlerinde Kapı Tokmakları” IX. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu 21-23 Nisan 2005 Bildiriler, Erzurum, 337-346.

Köşklü, Z.(2012). “İtalya Örnekleriyle Aslan Başlı Kapı Tokmakları” Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, Yıl:2012, S.28, Erzurum, 119-133. Özme, A.-Şahin, H.( 2001). “Geleneksel Malatya Evlerinde Cümle Kapıları” Türk Arkeoloji ve Etnoğrafya Dergisi, S.2, Ankara, 123-128.