GERÇEKLİKTEN SOYUTA GİDEN YOL / The Path from Reality to Abstract Expression

Menduha Satır
2.284 1.316

Öz


Öz
20. yüzyıl bilimsel ve teknolojik buluşlar, yaşanan toplumsalolaylarla birlikte köklü değişimlerin yaşandığı bir yüzyıl olmuştur. Atomunparçalanmasından, Einstein’ın Görelilik kuramına kadar süren önemligelişmeler, insan aklı, gerçekliğin algılanması konusunda o güne kadarbilinenlerin alt üst olmasına neden olmuştur. Sürekli hareket halinde olandünya içinde sanatçının duyguları da bu hareketlenmeden doğal olarakbesleniyordu. Sanat var olduğu günden bugüne ise sürekli değişen ama hiçbirzaman yok olmayan özne-nesne ilişkisi içinde gelişimini sürdürmüştür. 20.Yüzyıldan itibaren sanat yüzyıllar boyunca varlığını sürdüren natüralistanlayıştan arınmanın gerekliliğiyle, yeni oluşumların arayışı içine girer.Sanayi sürecinin hızlı yaşanması, insan algısı da paralel pratikleşmesisonucunda gerçeklik kavramı konusunda farklı bakış açıları ortaya koyar. Bugelişmeler artık gerçeğin görünenden farklı olduğunu, bilinç bu gerçeklikarayışın içinde öze ulaşmada neden, sonuç ilişkisi kurarak yoluna devameder. Yaşanan bu gelişmeler sonucunda ortaya çıkan Empresyonist sanatanlayışı, natüralist sanat anlayışının da sonunu hazırlamıştır. Sanattagelinebilecek gerçekliğin son noktası olarak tanımlanan natüralist anlayışiçinde yapılacak her yeni hareket, sanatın kendini tekrarlamasından başka birşey olmayacaktı. O zaman içinde şaşkınlık yaratan insan aklının ürettiğifotoğraf makinesi, ressamın günlerce sürdürdüğü gerçekliğe ulaşmadaki dehahazzını saniyelere indirerek elinden almıştı. Bu gelişmeler sonucundaressamın resmin kendi içine kapanması, değişen gerçekliği ulaşmada resminbiçimsel sorunlarına döner. İşte bu nokta da resim sanatı, biçimi natüralistanlayıştan arındırarak soyut arayışların içine girer.

Abstract
The 20th century has become a century in which revolutions, in termof scientific and technological inventions as well as social eventsexperienced, have taken place. Significant developments lasting from atomicfusion to Einstein’s theory of relativity have caused everything known tohuman brain and perception of reality up to date to be upside down. In theconstantly moving world, emotions of artist are naturally fed by thismovement. Art from the early appearance until today has remained in itsevolution in relation to subject and object, which is consistently changed butnever disappeared. Art, since the 20th century, has been in search for newformations in need of purification from a naturalist sense. Theindustrialization process, which goes fast and human perception becomespractical in parallel to this sense, has caused different perspectives in theconcept of reality to rise. As these developments have shown that reality isdifferent from the perspective of how it is seen, conscious goes through itspath by making cause and effect relationship to reach the core in its searchfor reality. The Impressionist sense of art, stemming from thesedevelopments, has prepared the end of naturalist sense of art. Every newmovement which will take place in naturalist sense is determined as the finalpoint of reality to be achieved, and it would be nothing short of repetitive ofart itself. Then, the camera produced by the human mind and causingastonishment took the wise joy in reaching the reality which was preservedby the artist away by reducing it to seconds.As a result of these developments an artist confines himself/herself toart and this becomes formal problem of art in reaching the changing reality.At this point, art enters into abstract searches by purifying itself from anaturalist sense.

Anahtar Kelimeler: Sanat, Sanatçı, Gerçeklik, Doğacılık, Gelişim,Değişim, Soyut.
Keywords: Art, Artist, Reality, Naturalism, Development, Change,Abstract.

Anahtar kelimeler


Sanat, Sanatçı, Gerçeklik, Doğacılık, Gelişim, Değişim, Soyut.

Tam metin:

PDF

Referanslar


Bozkurt, N. (1995). 20.Yüzyıl Düşünce Akımları. Sarmal Yayınları. İstanbul.

Ersoy, A (1995). Sanat Kavramlarına Giriş. Yorum Sanat Yayıncılık. İstanbul.

Güvemli, Z.(1968). Sanat Tarihi. İstanbul. Varlık Yayınevi 2.Baskı İstanbul.

Genç, A.-Sipahioğlu, A. (t.y.: 179) Görsel Algılama Sanatta Yaratıcı Süreç. Sergi Yayınları. İstanbul. İpşiroğlu, N.-İpşiroğlu, M. (2009) Sanatta Devrim. 4.Baskı. İstanbul.

Kahraman, H.B. (1995). Sanatsal Gerçeklikler. Olgular ve Ötekiler. YKY. İstanbul.

Kınay, K. (1993). Sanat Tarihi. Kültür Bakanlığı Sanat-Sanat Tarihi-Dizisi. Ankara.

Nazan, İ-Mazhar İpşiroğlu. (1993). Sanatta Devrim. Remzi Kitabevi. İstanbul.

Ragon, M. (2009). Modern Sanat. Yorum Sanat Yayınevi. İstanbul. Tunalı, İ. (1996). Felsefenin Işığında Modern Resim. Remzi Kitabevi. İstanbul.