GARA GARAYEV’ İN SAHNE MÜZİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME / An Interpretation on the Music Stage of Gara Garayev

Nargiz Gulieva
1.203 868

Öz


Öz
Makalede; ünlü Azerbaycan bestecisi Gara Garayev’ in birçok sahneeserlerine (bale, dram tiyatrosu, operet, sinema, programlı müzik) yazdığımusiki örnekleri, aynı zamanda programlı eserleri gözden geçirilmekte,eserlerin milli ve evrensel kültür hazinesine katkıları, dünya müzikedebiyatındaki yeri ve önemi gözler önüne serilmektedir. Aynı zamanda bueserlerin sanatsal ve estetik yönleri ile işlediği konular açıklanmakta, evrenseldeğerlerine vurgu yapılmaktadır.

Abstract
In this article, famous Azerbaijan composer Gara Garayev’s musicexamples which he wrote for lots of stage works (bullet, drama theatre,operetta, cinema and programmed music), and also his programmed worksare examined, and also these works’ additions to national and universalculture treasure, its importance in the world music literature are presented.Moreover, artistic and esthetic styles of these works and subjects areevaluated, and their universal values are stressed.

Anahtar Kelimeler: Gara Garayev, Bale, Tiyatro, Opera, Senfoni.
Keywords: Gara Garayev, Balet, Theatre, Operetta, Symphony.

Anahtar kelimeler


Gara Garayev, Bale, Tiyatro, Opera, Senfoni.

Tam metin:

PDF

Referanslar


Abasova E. (1965). s,5-6. ”Simfoniçeskiye Gravyurı “Don Kişot” G. Garayeva. Az. gos.izdatelstvo. Bakü.

Garayev G. (1963). İskusstvo Obyazıvayet. “Molodyoj Azerbaydjana” 18 dekabr, No:1498050.

Gurbanov B. (2001). Azerbaycan İnceseneti:Terifler, Tehrifler. Araz neşriyatı, Bakü.

Muzikalnaya Ensiklopediya (1974). Cilt. 2 s. 712, İzdatelstvo, “Sovetskaya Ensiklopediya” Moskova.

Sovetskaya Muzıkalnaya Literatura (1983). s. 104, İzd. “Muzıka”, Moskova.