BAYBURT/AYDINTEPE YÜZEY ARAŞTIRMASI IŞIĞINDA BÖLGENİN ESKİÇAĞ TARİHİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ / An Evaluation of the Ancient Historical Age of Bayburt/Aydıntepe in The Light of Surface Survey

Süleyman Çiğdem
1.828 1.498

Öz


Öz
Aydıntepe İlçesi Bayburt’un kuzeybatısında yer almaktadır. Bölgedeyapılan araştırmalarda yerleşim tarihinin Eski Tunç Çağı’ndan itibarenbaşladığı görülmüştür. 2008 yılında gerçekleştirdiğimiz yüzeyearaştırmalarında bölgenin Tarihöncesi çağlarını ve Eski Çağını aydınlatacakhöyükler, gözetleme kuleleri ve Erken dönemlerden başlayıp Ortaçağ’a kadardevam ettiği anlaşılan önemli bir kült alanı tespit edilmiştir.

Abstract
Aydıntepe is located in the northwest of Bayburt. The researchesshow that the settlement in the region dates back to the Early Bronze Age.Hill towns, observation towers and an important cult centre that began in theearly ages and continued up to the middle ages were determined in thesurface survey that we undertook in 2008 in order to shed light on theprehistoric and ancient periods of the region.

Anahtar Kelimeler: Aydıntepe, Eski Tunç Çağı, Roma Çağı.
Keywords: Aydıntepe, Early Bronze Age, Roma Age.

Anahtar kelimeler


Aydıntepe, Eski Tunç Çağı, Roma Çağı.

Tam metin:

PDF

Referanslar


Arslan, M. (2007). Roma’nın Büyük Düşmanı Mithridates VI Eupator, İstanbul.

Bryer, A. A. M.-J. Winfield (1985). The Byzantine Monuments and Topography of Pontos I, Washington.

Çiğdem, S. (2000). “Başlangıçtan Eski Tunç Çağı Sonuna Kadar Erzurum ve Yöresi Geçim Kaynakları” Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat fakültesi Edebiyat Bilimleri Araştırma Dergisi 26, 197-210. Çiğdem, S. (2006). “Urartu Krallığı’nın Doğu Karadeniz İlişkilerinde Diauehi Ülkesinin Rolü” Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7/1, 95-112.

Çiğdem, S.-B. Gönültaş (2004). “Gümüşhane Şiran-Araköy’de Sunu Çukurları” Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat sosyal Bilimler Dergisi 4/33, 73-84.

Çiğdem, S.-N. Öztürk (2006). “Gümüşhane Şiran-Araköy Kaya Mezarı Kompleksi” Arkeoloji ve Sanat Dergisi 28/121, 31-38.

Çiğdem, S. (2012). Tarih, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Araştırmaları I, Eski Çağ’dan Orta Çağ’a Gümüşhane, Gümüşhane.

Erkmen, M. (1999). “Aydıntepe Yeraltı Şehri Çalışmaları” IX. Müze Kurtarma Kazıları Semineri (27-29 Nisan 1998 Antalya), Ankara, 313-320

Hacıhasanzade, F. (2007). Coğrafi, İdari, Ekonomik Açıdan Her yönüyle Her Köyüyle Bayburt, İstanbul.

Işıklı, M. (2011). Doğu Anadolu Erken Transkafkasya Kültürü Çok Bileşenli Gelişkin Bir Kültürün Analizi, İstanbul.

Kökten, İ.İ. (1944)a. “Kuzeydoğu Anadolu Prehistoryasında Bayburt Çevresinin Yeri” DTCFD III/I, 465-486.

Kökten, İ.İ. (1944)b. “Orta, Doğu ve Kuzey Anadolu’da Yapılan Tarihöncesi Araştırmaları” Belleten VIII/32, 659-680.

Marko Polo. Marko Polo Seyahatnamesi I (Yay. Haz. F. Dokuman), Tercüman 1001 Temel Eser 87.

Kökten, İ.İ. (1952). “Anadolu Prehistorik Yerleşme Yerlerinin Dağılışı Üzerine Bir Araştırma” DTCFD X 3-4, 167-207.

Özey, R. (1994). “Bayburt ve Çevresinin Coğrafi Özelliklerine Genel Bir Bakış” Türk Tarihinde ve Kültüründe Bayburt Sempozyumu (23-25 Mayıs), Ankara, 437-494.

Özger, Y. (2008). XIX: Yüzyıl Bayburt (Sosyo-Ekonomik, İdari ve Demografik Yapı), İstanbul.

Özkorucuklu, H. (1992). “Aydıntepe Yeraltı Kenti 1989-1990 Yılı Çalışmaları” II. Müze Kurtarma Kazıları Semineri (29-30 Nisan 1991 Ankara), Ankara, 233-254.

Köroğlu, K. (2003). “The Transition from Bronze Age to Iron Age Eastern Anatolia” Identifying Changes: The Transition from Bronze to Iron Ages in Anatolia and its Neighbouring Regions (Proceedings of the International Workshop İstanbul, November 8-9, 2002), (Ed. B.Fischer-H.Genz-E.Jean-K.Köroğlu) İstanbul, 231-244.

Pehlivan, M. (1984). En Eski Çağlardan Urartu’nun Yıkılışına Kadar Erzurum ve Çevresi (Bas Dok. Tezi), Erzurum.

Pehlivan, M. (1991). Hayaşa (M.Ö. XV-XIII. Yüzyıllarda Kuzeydoğu Anadolu), Erzurum.

Pehlivan, M. (1994). “Başlangıçtan Urartu’nun Yıkılışına kadar Bayburt ve Yöresi” Türk Tarihinde ve Kültüründe Bayburt Sempozyumu (23-25 Mayıs), Ankara, 327-345.

Sagona, A.-C. Sagona (2004). Archaeology at The North-East Anatolian Frontier, I An Historical Geography and a Field Survey of the Bayburt Provience, Lovian-Paris-Dudley, M.A.

Sinclair, T.A. (1989). Eastern Turkey: An Architectural and Archaeological Survey Vol. II, London.

Suküt, M.K. (2007). Prehistorik Dönemden Roma’nın Sonuna Kadar Aydıntepe, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, (Bas. Yüksek Lisans Tezi), Erzurum.

Uslu, G.A. (1980). Gümüşhane ve Çevresinin Tarihi – Sanat Eserleri (1969/1971), İstanbul.

Ünsal, V. (2006). Tarihi ve Arkeolojik Yönüyle/Bayburt-İspir-Yusufeli Çoruh Havzası, Trabzon.

Yakar, J. (2000). Ethnoarchaeology of Anatolia Rural Socia-Economy i,n the Bronze Ages, Jeruselam.

Yakar, J. (2003) “Identifying Migrations in the Archaeological Records of Anatolia” Identifying Changes: The Transition from Bronze to Iron Ages in Anatolia and its Neighbouring Regions (Proceedings of the International Workshop İstanbul, November 8-9, 2002), (Ed. B.Fischer-H.Genz-E.Jean-K.Köroğlu) İstanbul,11-20