ENDÜLÜS VE MAĞRİB’TE KUFİ HATTININ TARİHİ GELİŞİMİ / HISTORICAL DEVELOPMENT OF KUFIC CALLIGRAPHY IN ANDALUSIA AND MAGHREB

Abdülkadir Yılmaz
1.653 862

Öz


Özet
Endülüs, kendine has coğrafî, siyasî, sosyal ve kültürel özellikleriyleİslâm ve Avrupa tarihi içerisinde apayrı bir yeri ve önemi olan bir bölgedir.Müslümanların ilk yıllarda kullandıkları kûfî yazı yayıldığı yerlerdefarklılıklar göstermiştir. Özellikle Endülüs’te ve Mağrib’te, Mağribî ismiylehayatiyetini devam ettirmiştir.Hat derslerinde talebeye yazılı bir ibare verilmiş ve ondan bunudefalarca meşk etmesi istenmiş; talebe de başarılı olup icâzet alıncaya kadarçalışmaya devam etmiştir.

Abstract
Andalucia is a region which has a disparate place andimportance in Islamic and European history with its particulargeographical, political and cultural features.Kufi script which was used by Muslims in the first years ofestablishment has differed within the spreading areas. It has existedwith the name of Magribi especially in Andalucia and Magrib.In Andalucia and Magrib, during calligraphy Studres, aninscription was being given to the disciple and he has been asked to122practice plenty of times. This procedure had lasted until the disciplesucceeded and got his certificate.

Anahtar Kelimeler: Endülüs, Mağrib, Hat san‘atı, Hat eğitimi.
Key Words; Andalucia, Maghreb, calligraphy, calligraphyfeatures.

Tam metin:

PDF