MALATYA YÖRESİ MÜZİKLERİNİN KÜLTÜREL KİMLİĞİ / THE CULTURAL IDENTITY OF MUSICS IN MALATYA VICINITY

A.Metin Karkın, Derya Karaburun
2.462 730

Öz


Özet
Bu araştırmada, Malatya yöresel müziklerinin karar sesleri, dizi, seyir,makam, usul, konu işlevleri bakımından incelenmesi, yörenin sosyo-kültürelve ekonomik yapısı araştırılıp, kültür müzik ilişkisi içinde Malatya yöresimüziklerinin kültürel kimliği ve genel karakterinin tespiti amaçlanmaktadır.Araştırma ayrıca Malatya yöresi müziklerinin karakterinin tespit edilmesineimkân sağlaması, Türk halk müziğinin genel yapısının ortaya çıkarılmasındaMalatya yöresine ait bilgiler vermesi bakımından önemlidir.Araştırmada, Malatya İlinin coğrafi konumu, kültürel yapısı üzerindegenel olarak durulduktan sonra, Malatya yöresel müziğini ele almak üzere‘kültürel kimlik’, ‘etnisite’ ve ‘folk müziği’ ilişkisi üzerinde durulmuştur.Tıpkı diğer yöresel kültür ürünleri gibi, yöresel müziklerin, kültürel kimliğinve etnisitenin bir temsili niteliğinde olduğu saptanmıştır.

Abstract:
In this study, it is aimed to investigate the regional music ofMalatya in terms of the functions of tune sounds, scale, melodicdevelopment, mode (makam), tempo and on the socio-cultural,economical structure of the region as well as to identify the culturalidentity and common characteristics of Malatya vicinity. The study isalso significant in defining the features of music in Malatya,informing us of the vicinity in order to reveal the general frame ofTurkish folk music.In general view, the study is focused on the location and culturalpatterns of Malatya city in addition to the specific look into therelationship among the ‘cultural identity’, ‘ethnicity’ and ‘folk songs’in order to revise the local music of Malatya. It has been concludedthat regional music is a representative for cultural identities andethnicity like other cultural components.

Anahtar Kelimeler: Malatya, Kültürel Kimlik, Yöresel Müzik,Etnisite
Keywords: Malatya, Cultural Identity, Regional Music,Ethnicity

Tam metin:

PDF