VİYOLONSEL EĞİTİMİNDE EN ÇOK KULLANILAN BAŞLANGIÇ METOTLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ / THE COMPARATIVE ANALYSIS OF THE BEGINNING METHODS COMMONLY USED IN VIOLONCELLO EDUCATION

Ahmet Felek, Barış Demirci
1.609 1.124

Öz


Özet
Bu araştırma; Türkiye’de eğitim fakülteleri müzik eğitimi ana bilimdallarında viyolonsel eğitiminde en çok kullanılan başlangıç metotlarını vebu metotların karşılaştırmalı analizini yaparak, aralarındaki ilişkisel durumu,benzer ve farklı yönleri tespit etmeyi amaçlamaktadır. Evrenini;Türkiye’deki eğitim fakülteleri güzel sanatlar eğitimi bölümü müzik eğitimiana bilim dalları, örneklem grubunu ise ankete cevap veren on üniversiteninmüzik eğitimi ana bilim dalı oluşturmaktadır. Tarama modeline dayalı olanaraştırmada, elde edilen veriler içerik analizi ve karşılaştırmalı analizyöntemleri kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda; Türkiye’demüzik eğitimi anabilim dallarında en çok kullanılan başlangıç metotlarınınFriedrich Dotzauer, Sebastian Lee ve Joseph Werner olduğu tespit edilmişolup, metotların öğretim yöntem ve teknikleri bakımından benzer ve farklıyönlerinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Abstract
The aim of this study is to analyse the beginning methods commonlyused in violoncello education in the faculties of education, departments of music education, and to determine the differences and similarities betweenthese methods by making a comparative analysis. Population of the studyincludes the departments of music education in the education faculties inTurkey. Sample group consists of the instructors filling questionnaires in thedepartments of music education of ten universities. In this study screeningmodel was used and acquired data was analyzed by the content analysis andthe comparative analysis methods. As a result of the study, it is determinedthat the beginning methods commonly used in violoncello education in thefaculty of education, departments of music education are Friedrich Dotzauer,Sebastian Lee, and Joseph Werner. It is pointed out that methods havesimilarities and differences in terms of teaching methods and techniques.

Anahtar kelimeler: Viyolonsel eğitimi, başlangıç metotları, içerik analizi
Key Words: Violoncello education, beginning methods, contentanalysis

Tam metin:

PDF